6 tháng đầu năm, tỉnh Khánh Hòa thi hành kỷ luật 24 đảng viên

Trong 6 tháng đầu năm 2017, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Khánh Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Nổi bật là, cấp ủy các cấp kiểm tra 109 tổ chức đảng, 192 đảng viên; giám sát 18 tổ chức đảng, 182 đảng viên; kết luận, 1 tổ chức đảng và 6 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 3 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 2 tổ chức đảng, 8 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 3 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 3 đảng viên; giám sát chuyên đề 33 tổ chức đảng, 84 đảng viên; giải quyết tố cáo 2 trường hợp...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 24 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 17, cảnh cáo 6, cách chức 1 trường hợp, do vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; những điều đảng viên không được làm...

Lương Đức