Huyện Can Lộc: đảng viên vi phạm chủ yếu về chính sách dân số

Từ đầu năm đến nay, các tổ chức đảng có thẩm quyền huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã thi hành kỷ luật 20 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 15, cảnh cáo 3, cách chức 1, khai trừ 1 trường hợp.

Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật, chủ yếu do vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (15 trường hợp), 3 trường hợp vi phạm những điều đảng viên không được làm, 2 trường hợp vi phạm vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.

                                                                        Lương Hoàng

                                                              (UBKT Huyện ủy Can Lộc)