Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo “Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng chống tham nhũng”

Ngày 7-6-2017, UBKT Trung ương đã tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến vào Dự thảo "Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng chống tham nhũng". Dự Hội thảo có các đại biểu đại diện UBKT Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Công an Trung ương; Viện Kiểm sát nhân tối cao; Ban Tuyên giáo Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và UBKT một số Thành ủy, Tỉnh ủy; các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Thành viên UBKT Trung ương và đồng chí Phạm Đức Tiến, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Cơ quan UBKT Trung ương chủ trì Hội thảo.

"Quy định  trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng chống tham nhũng" gồm có 4 Chương, 10 Điều. Nội dung cơ bản của Quy định tập trung quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đây là Quy định mới nên Tổ biên tập phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của UBKT Trung ương; đồng thời nghiên cứu, tham khảo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng để xây dựng, tính toán theo lộ trình, thận trọng, bảo đảm tính khả thi, gắn với thực tiễn công tác xây dựng Đảng và chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ của UBKT các cấp.

Tại Hội thảo các nhà nghiên cứu lý luận, cán bộ kiểm tra các Thành ủy, Tỉnh ủy đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp về căn cứ, thể thức văn bản cũng như một số nội dung cụ thể của từng Điều, Khoản trong Quy định, nhằm bảo đảm tính khoa học, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay.  

 Lê Quyên