UBKT Trung ương khảo sát việc thực hiện Quy định 55 của Ban Bí thư khóa XI

Vừa qua, các tổ khảo sát thực hiện Quy định số 55, ngày 10-1-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên đã làm việc tại tỉnh Ninh Bình và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quang cảnh buổi làm việc tại tỉnh Ninh Bình.

Từ năm 2012 đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra 1.567 đảng viên, kết luận 137 trường hợp có vi phạm. Các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện đúng quy trình, quy định của Trung ương, chọn đúng đối tượng, nội dung, kết luận rõ ưu, khuyết điểm, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm. Việc xử lý đối với cán bộ, đảng viên có vi phạm công minh, chính xác, kịp thời, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, từng bước khắc phục tình trạng kiểm tra tràn lan, chạy theo số lượng, nội dung kiểm tra đơn giản, né tránh những vấn đề khó khăn, phức tạp. Sau kiểm tra có tác dụng cảnh báo, răn đe và giúp cho việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên ngày càng tốt hơn.

Tại buổi làm việc, tổ công tác và các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề như: Việc thực hiện công tác kiểm tra tại chi bộ; chất lượng tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên tại các chi bộ; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên trong việc thực hiện công tác kiểm tra; việc công khai kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng; kết quả thực hiện Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết: Để thực hiện có hiệu quả Quy định số 55, Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị một cách cụ thể, sáng tạo, gắn chặt với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII của Đảng.

Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định về việc lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân; Hướng dẫn việc giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể quần chúng; phát động Cuộc vận động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức… Bên cạnh đó, Tỉnh ủy chỉ đạo đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và năng lực điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, triển khai những vấn đề trọng tâm...

Đại diện tổ khảo sát, đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương đánh giá cao việc tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện Quy định số 55 thực sự nghiêm túc, có nhiều sáng tạo. Tỉnh ủy đã bám sát và cụ thể hóa những quy định trong mỗi việc làm cụ thể, gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với thực hiện Quy định số 55. Trong quá trình triển khai thực hiện, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy đã phát huy tốt vai trò tham mưu trong việc cụ thể hóa quy định để ban hành chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Tổ khảo sát ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Tổ khảo sát làm việc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, cấp ủy các cấp đã triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Quy định 55. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, ban hành Quy chế kiểm tra với các ban, ngành cùng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã nghiên cứu, ban hành quy chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện. Việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định 55 được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giám sát việc triển khai Quy định 55 và Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đối với 3 cấp ủy và 3 đảng viên; kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 đối với 2 cấp ủy. Cấp ủy các huyện và cơ sở đã kiểm tra 275 đảng viên trong việc thực hiện Quy định 55; kết luận 4 trường hợp có vi phạm, phải thi hành kỷ luật, trong đó 2 trường hợp là cấp ủy viên cơ sở.

UBKT các cấp đã kiểm tra 30 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo Quy định 55, kết luận 5 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật, trong đó 3 đảng viên là cấp ủy viên cấp cơ sở. Đã giải quyết tố cáo đối với 6 đảng viên, trong đó có 3 cấp ủy viên cơ sở, kết luận 3 đảng viên là cấp ủy viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật.

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Trung ương sớm tổng kết đánh giá việc thực hiện Quy định 55, qua đó ban hành quy định mới phù hợp với tình hình hiện nay và gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; kiến nghị Trung ương quy định ban thường vụ đảng ủy cơ sở là chủ thể kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của cấp mình. Nội dung kiểm tra thực hiện theo phản ánh của cơ quan truyền thông, đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị của đảng viên, công dân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống...

(theo Báo Ninh Bình online và baobariavungtau.com.vn)