Nghiệm thu cấp bộ Đề tài “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng với kiểm soát quyền lực ở nước ta theo tinh thần Đại hội XII của Đảng”

11/01/2019 | 21:11 PM

Đoàn cấp cao UBKT Trung ương thăm, làm việc tại Campuchia

09/01/2019 | 20:15 PM

Dâng hương tại Nhà bia Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam

09/01/2019 | 16:11 PM

Họp Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đi thăm và làm việc tại Campuchia

08/01/2019 | 14:28 PM

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của 12 UBKT tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ

07/01/2019 | 19:01 PM

Hội nghị cụm thi đua khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018

05/01/2019 | 15:04 PM

Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương: Nghiên cứu khoa học phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Ngành Kiểm tra Đảng

03/01/2019 | 13:22 PM

Hội thảo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

02/01/2019 | 15:02 PM

Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

28/12/2018 | 21:53 PM

Đơn thư khiếu nại, tố cáo vẫn phức tạp

28/12/2018 | 11:49 AM