Quận ủy Hồng Bàng (Hải Phòng) giữ nghiêm kỷ luật Đảng qua thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

Hồng Bàng là quận trung tâm của thành phố Hải Phòng - một vùng đất có bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời, là "cái nôi" ra đời của đô thị Hải Phòng. Phát huy truyền thống lịch sử, tiếp tục khẳng định vị thế quận trung tâm thành phố, đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ quận Hồng Bàng luôn coi trọng công tác củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng; đặc biệt, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, trước hết Đảng bộ Quận đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, quyết định, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; đồng thời, sao gửi các văn bản, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tới 100% tổ chức đảng để quán triệt thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xây dựng, ban hành quy chế và chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy; chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Ban hành Quy chế làm việc của UBKT Quận ủy; Quy chế phối hợp giữa UBKT Quận ủy với các ban xây dựng Đảng, các tổ chức nhà nước, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội… Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã lãnh đạo xây dựng các quy định trong công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên thuộc diện Quận uỷ quản lý như: Quy định giải quyết tố cáo, Quy định giám sát đảng viên; Quy định trách nhiệm của các ban của Quận ủy giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận... Ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Quận ủy về đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận đến năm 2020. Thường trực Quận ủy thường xuyên nghe UBKT Quận ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết kịp thời các kiến nghị và các nhiệm vụ, nhất là các vấn đề phức tạp, khó khăn; phân công các đồng chí Thường trực Quận ủy làm trưởng các đoàn đi kiểm tra, giám sát ở cơ sở.

Từ đầu năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch đã ban hành, bảo đảm đúng tiến độ. Đến hết tháng 9-2017 đã kiểm tra 95 tổ chức đảng về thực hiện các Nghị quyết của Quận ủy. Cụ thể, đã kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Quận ủy về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016, thực hiện chủ đề năm và một số nghị quyết chuyên đề tại 3 tổ chức đảng; kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và Chủ đề năm 2016 "Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử" của quận đối với 22 tổ chức đảng; kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và Chủ đề năm của quận đối với 19 tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Quận ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và Chủ đề năm của quận tại 6 tổ chức cơ sở đảng; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của quận và nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017 đối với 9 đảng bộ phường; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017 tại 4 tổ chức cơ sở đảng... Qua kiểm tra, Quận ủy thông báo kết luận tới các đơn vị được kiểm tra, chỉ rõ những kết quả đạt được, nêu rõ mặt hạn chế cần khắc phục và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. Ban Thường vụ Quận ủy đã kiểm tra 36 đảng viên về thực hiện nhiệm vụ đảng viên; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy… phát hiện một số hạn chế, đã kịp thời nhắc nhở, rút kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Quận ủy giám sát 19 tổ chức đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng và triển khai chương trình công tác năm; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Giám sát 38 đảng viên trong việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm… Qua giám sát đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ sở, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành được yêu cầu nhiệm vụ, nêu lên hạn chế, khuyết điểm yêu cầu đảng viên kịp thời sửa chữa, khắc phục.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Quận ủy Hồng Bàng đã góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kinh tế - xã hội từ đầu năm 2016 đến nay có những bước phát triển cao. Năm 2016, 100% chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đều được quận hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch đề ra với những con số khẳng định vị thế đơn vị dẫn đầu khối quận; nổi bật là thu ngân sách đạt 1.559 tỷ đồng, tăng 87,2% so với kế hoạch và cao nhất từ trước đến nay. Năm 2017, Hồng Bàng được giao thu 983,1 tỷ đồng, tăng 17% so với chỉ tiêu năm 2016, tuy nhiên quận đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt ngưỡng 1.100 tỷ đồng, vượt từ 10% trở lên so với dự toán; trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đã đạt trên 539,1tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch năm.

Với việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, Quận uỷ Hồng Bàng đã đưa việc thực hiện nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, bảo đảm nghị quyết của Đảng được thực hiện đúng mục đích, yêu cầu; giữ nghiêm kỷ luật đảng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân./.

Trọng Đức