Hải Phòng tăng cường giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu

Nét nổi bật trong chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hải Phòng năm 2017 là tăng cường giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu mà trọng tâm là các đồng chí bí thư, phó bí thư các quận ủy, huyện ủy; các đồng chí giám đốc các sở, ban, ngành của thành phố. Việc giám sát tập trung vào những lĩnh vực người đứng đầu đang chỉ đạo có tính chất trọng điểm, nhạy cảm, dư luận quan tâm như: Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ; quy chế làm việc, chế độ công tác, kê khai tài sản thu nhập; công tác quản lý đất đai, đô thị; công tác tham mưu; công tác tiếp dân; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống... Việc giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu hiện đang được UBKT Thành ủy triển khai ở nhiều cuộc kiểm tra và đem lại kết quả bước đầu trong việc phát huy mặt mạnh, uốn nắn những mặt còn yếu; phòng ngừa lỗi phạm.

Theo chương trình kiểm tra, giám sát đề ra từ đầu năm, UBKT Thành ủy thực hiện giám sát chuyên đề đối với 11 đồng chí là bí thư, phó bí thư các quận, huyện; giám đốc các sở, ban, ngành. Các cuộc giám sát được triển khai đúng tiến độ, quy trình; một số cuộc đã có thông báo kết luận. Có thể nêu một số cuộc giám sát được đánh giá đem lại kết quả, đề xuất được những vấn đề nhằm chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém. Đó là cuộc giám sát đối với đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cát Hải. Nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề như: Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện quy chế làm việc, kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện nhiệm vụ người đảng viên, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng... Bên cạnh những ưu điểm, qua giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà người được giám sát cần khắc phục. Đó là, công tác quản lý, quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng, quản lý du lịch, dịch vụ còn nhiều hạn chế, bất cập, nhất là trong thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư phục vụ triển khai các dự án lớn tại địa phương. Công tác chỉ đạo, thực hiện các đề án phát triển kinh tế nông thôn; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong thực hiện các dự án lớn trên địa bàn huyện còn hạn chế để một số cán bộ, đảng viên vi phạm trong đền bù, giải phóng mặt bằng phải xử lý kỷ luật.

Đối với đồng chí Thành ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng được giám sát; qua giám sát cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế như: Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở chưa xác định rõ nội dung và đối tượng thực hiện dẫn đến khi tiến hành thiếu chủ động; công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ chưa chủ động; chưa xây dựng được tiêu chí đánh giá cụ thể đối với từng cấp cán bộ; cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ chưa đáp ừng yêu cầu. Nội dung sinh hoạt của một số chi bộ, đảng bộ chưa đổi mới; việc đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức đảng còn mang tính hình thức, nể nang, né tránh. Còn để một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành nội quy lao động dẫn tới vi phạm kỷ luật. Qua giám sát, UBKT Thành ủy đề nghị đồng chí Giám đốc công ty cần phát huy vai trò người đứng đầu, chịu trách nhiệm cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đúng đầu trong mọi hoạt động của công ty...

Việc giám sát chuyên đề người đứng đầu được triển khai đối với đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền tập trung vào các vấn đề như: Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, đô thị; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo... Kết quả kiểm tra chỉ rõ, là người đứng đầu chính quyền quận nhưng đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận còn nể nang, chưa kiên quyết chỉ đạo khắc phục, xử lý dứt điểm một số vụ việc tồn đọng trong quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất triển khai một số dự án lớn trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ giúp việc còn nhiều đồng chí chưa đề cao tinh thần trách nhiệm, còn trông chờ, ỷ lại chỉ đạo của cấp trên; năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ còn yếu. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai, trật tự xây dựng còn một số vụ việc giải quyết chưa dứt điểm... Những tồn tại, hạn chế đó trách nhiệm chính thuộc về đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận...

Có thể thấy việc giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu là một nét mới của UBKT Thành ủy Hải Phòng và hình thức giám sát này đã đem lại hiệu quả thiết thực. Qua giám sát, người được giám sát thấy rõ ưu điểm để phát huy và khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục. Qua giám sát cũng kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan cấp trên sửa đổi, bổ sung những quy định, quy chế, chế độ, chính sách... chưa phù hợp với tình hình thức tế, giúp đơn vị và cá nhân người đứng đầu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đây cũng là biện pháp phòng ngừa quan trọng để những người được giám sát kịp thời khắc phục khuyết điểm nhỏ không trở thành những khuyết điểm lớn. Từ những kết bước đầu, UBKT Thành ủy Hải Phòng phấn đấu trong năm 2017 hoàn thành  việc giám sát chuyên đề đối với các đồng chí là bí thư, phó bí thư các quận, huyện; giám đốc các sở, ban, ngành theo kế hoạch đề ra; qua đó rút ra những kinh nghiệm cho những năm tiếp theo. Việc UBKT Thành ủy Hải Phòng tăng cường giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu đến nay mặc dù chưa phát hiện được trường hợp nào mắc lỗi phạm lớn phải chuyển qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhưng đã đi vào những vấn đề thực chất hơn, khắc phục được những điểm yếu trước đây trong công tác giám sát./.

 Phương Ngọc