Thành ủy Bắc Giang nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cấp cơ sở

Từ thực tiễn việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra cấp cơ sở còn nhiều hạn chế, chưa hiệu quả; UBKT đảng uỷ cơ sở chưa chủ động tham mưu giúp cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Tỉnh uỷ Bắc Giang đã ban hành Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 14-7-2016 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh uỷ, Thành uỷ Bắc Giang đã có Kế hoạch số 14-KH/TU, ngày 20-9-2016 triển khai thực hiện và đạt được kết quả bước đầu; công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở từng bước đi vào nền nếp, kịp thời ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Phóng viên Tạp chí Kiểm tra trao đổi với đại diện Thường trực và UBKT Thành uỷ Bắc Giang về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Để chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cấp cơ sở đi vào thực chất và đạt hiệu quả, Thành uỷ Bắc Giang đã đề ra chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Theo kế hoạch thực hiện, 100% các chi bộ, đảng bộ cơ sở quán triệt, triệt khai Đề án và kế hoạch thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Thành uỷ đến đảng viên. Có 100% cấp uỷ viên, uỷ viên UBKT các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ và chi bộ cơ sở. 100% đảng uỷ, UBKT đảng uỷ cơ sở và chi bộ thực hiện bộ quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng do UBKT Tỉnh uỷ Bắc Giang ban hành, phấn đấu đến năm 2020 có từ 50% UBKT đảng uỷ cơ sở trở lên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp uỷ, UBKT cơ sở giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Đảng uỷ phường, xã bố trí 1 đồng chí cán bộ chuyên trách hoặc 1 công chức làm phó chủ nhiệm UBKT cơ sở có trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.

Thành uỷ phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Thành uỷ viên phụ trách các chi bộ, đảng bộ cơ sở bám sát và chỉ đạo cấp uỷ cơ sở tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm; xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng các chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT đảng uỷ; kịp thời kiện toàn UBKT  đảng uỷ khi có biến động về công tác cán bộ. Đối với UBKT Thành uỷ, tăng cường kiểm tra đảng uỷ, chi bộ cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Hằng năm, UBKT Thành uỷ thẩm định chặt chẽ kế hoạch kiểm tra, giám sát của đảng uỷ, UBKT đảng uỷ, các chi bộ cơ sở trước khi ban hành (xong trước ngày 31/12 của năm trước) và phân công nhiệm vụ cho các thành viên UBKT Thành uỷ giám sát.

Đối với các đảng uỷ, chi bộ cơ sở, hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chú trọng kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cấp uỷ viên các cấp trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ; đi sâu vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như các vấn đề về chế độ, chính sách xã hội, quản lý tài chính, ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng…

Cấp uỷ cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải tiến hành theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, khắc phục tình trạng "giao khoán" cho UBKT đảng uỷ, chi uỷ viên phụ trách kiểm tra. Quan tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát thường xuyên hoặc theo chuyên đề trong thực hiện các nghị quyết, chính sách, sinh hoạt chi bộ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tác phong… nắm chắc tình hình cơ sở, dư luận xã hội, đơn thư và các nguồn thông tin khác để chủ động kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, Thành uỷ yêu cầu cấp uỷ cơ sở thường xuyên nghe báo cáo, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác kiểm tra, giám sát; xử lý kỷ luật bảo đảm khách quan, giảm khiếu nại kỷ luật đảng. Các kết luận, quyết định sau kiểm tra, giám sát phải được tổ chức thực hiện kịp thời. UBKT, Chủ nhiệm UBKT đảng uỷ, chi uỷ viên phụ trách kiểm tra chủ động tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện đúng phương hướng, nguyên tắc, phương châm, quy trình công tác kiểm tra, giám sát…

Vì vậy, từ khi thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020", kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Thành uỷ Bắc Giang có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đối với cấp cơ sở. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 38 tổ chức đảng; 385 đảng viên. Trong đó, cấp uỷ cơ sở kiểm tra 26 tổ chức đảng và 381 đảng viên. Cấp uỷ và UBKT các cấp đã giám sát 43 tổ chức đảng và 180 đảng viên, trong đó cấp uỷ cơ sở giám sát 21 tổ chức đảng và 165 đảng viên. UBKT các cấp giám sát 17 tổ chức đảng và 15 đảng viên, trong đó UBKT cơ sở giám sát 16 chi bộ và 14 đảng viên. Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở đã thi hành kỷ luật 5 đảng viên bằng hình thức khiển trách.

Cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp cơ sở, Thành uỷ đã chỉ đạo tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 287 cán bộ làm công tác kiểm tra; chỉ đạo kiện toàn 4 chủ nhiệm, 2 phó chủ nhiệm, 3 uỷ viên UBKT đảng uỷ cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng nâng cao đã giúp cấp uỷ các cấp thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cấp uỷ các cấp, nhất là cấp cơ sở kịp thời giải quyết những vi phạm, bức xúc của các địa phương từ khi mới manh nha, nhất là đối với các tổ chức đảng, đảng viên tham gia chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố. Cụ thể, theo kế hoạch trong nửa năm đầu 2017, thành phố thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 33 dự án với tổng diện tích phải thu hồi hơn 420ha, đã hoàn thành 4 dự án và triển khai các dự án còn lại theo kế hoạch; thực hiện đầu tư 82 dự án công trình với tổng mức đầu tư 4.037 tỷ đồng, đã hoàn thành 37 dự án, đang thực hiện 33 dự án, 12 dự án đang chuẩn bị đầu tư…

Có thể thấy những vi phạm, vướng mắc khi phát sinh từ cơ sở nếu được giải quyết kịp thời sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Ví dụ như công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong những năm qua ở thành phố Bắc Giang mặc dù là vấn đề phức tạp nhưng qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án và bảo đảm việc thực hiện đúng theo mục tiêu, kế hoạch.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành uỷ Bắc Giang; thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố đã đạt được hiệu quả và có những chuyển biến rõ rệt, đặc biệt đối với công tác kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở. Các cấp uỷ, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng kiểm tra, giám sát cấp uỷ viên, cán bộ diện cấp uỷ cùng cấp quản lý. Các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm nguyên tắc, quy trình; chất lượng từng bước được nâng lên. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên khách quan, chính xác nên không có khiếu nại sau khi thi hành kỷ luật…

Do nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cấp cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ thành phố Bắc Giang đã và đang đi vào nền nếp và hiệu quả, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh./.

Thu Hoài