Huyện ủy Đông Hải tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát

Huyện Đông Hải nằm ở phía Nam của tỉnh Bạc Liêu, là huyện xa nhất tỉnh. Đảng bộ huyện có 38 đảng bộ cơ sở  với gần 3.000 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Đông Hải đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời chú trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó quan tâm và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Trong thời gian qua, cấp ủy huyện và cơ sở đã tập trung lãnh chỉ đạo triển khai quán triệt cho cán bộ, đảng viên học tập các  chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên và cấp có liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, triển khai các văn bản liên quan đến công tác bầu cử đại Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; chỉ thị, kế hoạch về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng… Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBKT và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chỉ đạo các đồng chí cấp ủy phụ trách lĩnh vực địa bàn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Định kỳ tháng, quý hoăc đột xuất, lãnh đạo cấp ủy nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo một số mặt hoạt động của UBKT và những vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát 6 tháng, năm và tổ chức thực hiện theo chương trình kế hoạch đề ra.

Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, Huyện uỷ đã tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đi vào thực chất, hiệu quả. Huyện uỷ đã chú trọng chương trình kiểm tra, giám sát theo trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề quan trọng được Đảng bộ và chính quyền của Huyện đang tập trung thực hiện. Cụ thể, trong năm 2016, Huyện uỷ đã kiểm tra chuyên đề đối với 24 tổ chức đảng: Kiểm tra chuyên đề trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện các nhóm giải pháp nêu trong nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với 16 tổ chức đảng; kiểm tra chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý và sử dụng các loại quỹ đối với 8 tổ chức đảng. Kết quả kiểm tra về cơ bản các tổ chức đảng thực hiện khá tốt, tuy nhiên các đơn vị vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định (chưa xây dựng dự toán thu chi, nội dung, định mức chi; chưa thường xuyên đối chiếu quỹ tiền mặt giữa kế toán  và thủ quỹ theo quy định; một số  khoản chi chưa đúng quy chế, quy định; chi công tác quản lý quỹ còn vượt định mức; chưa báo cáo công khai minh bạch trong ban quản lý quỹ hàng quý…). Trong 6 tháng đầu năm 2017, cấp ủy huyện cũng đã thực hiện kiểm tra chuyên đề đối với 14 tổ chức đảng. Trong đó, kiểm tra chuyên đề đối với 6 tổ chức đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI), Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 31-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về "tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức"; xem xét, thi hành kỷ luật đối với cán bộ có sai phạm; về công tác cán bộ (trọng tâm là chương trình thu hút sinh viên về với cơ sở). Đồng thời, kiểm tra chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng viên và nhân dân; lãnh đạo thực hiện "Quy chế dân chủ cơ sở "; kiểm tra 1 tổ chức đảng về hợp đồng nhân viên vào công tác trạm y tế cơ sở. Qua kiểm tra kết luận các tổ chức đảng thực hiện khá tốt nội dung được kiểm tra, tuy nhiên vẫn còn những mặt hạn chế như công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ chưa hợp lý; việc xem xét xử lý cán bộ còn chưa nghiêm, còn nể nang, đôi lúc thực hiện chưa tốt.

 Cấp ủy cơ sở đã tổ chức kiểm tra chuyên đề năm 2016 đối với 15 tổ chức đảng và 1 đảng viên; 6 tháng năm 2017 kiểm tra chuyên đề 4 lượt đối với 11 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng Quy chế làm việc; triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ; vai trò của chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định số 47 những điều đảng viên không được làm; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện tiết kiệm, chống lãng  phí... Kiểm tra 1 đảng viên, nội dung kiểm tra việc thực hiện kết luận của UBKT Đảng ủy cơ sở. Kết quả kiểm tra, đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Về công tác giám sát, Huyện ủy Đông Hải cũng đã tăng cường các cấp ủy trong huyện thường xuyên chỉ đạo công tác giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới, cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ diện cùng cấp quản lý, thông qua việc phân công cán bộ giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp ở địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách (tham dự các cuộc họp, hội nghị và theo dõi, nghiên cứu chương trình, kế hoạch, báo cáo của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới…). Qua đó giúp cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới phát huy những ưu điểm, chấn chỉnh hạn chế, phòng ngừa sai phạm trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy huyện giám sát chuyên đề đối với 8 tổ chức đảng: Phối hợp Đảng ủy Quân sự tỉnh giám sát trực tiếp việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ đối với 1 tổ chức đảng. Kết quả giám sát tổ chức đảng thực hiện khá tốt, tuy nhiên đơn vị vẫn còn hạn chế nhất định, đã được đoàn giám sát chỉ đạo khắc phục. Đồng thời, giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Huyện lần thứ XII và Nghị quyết của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 7 tổ chức đảng. Kết quả giám sát các tổ chức đảng thực hiện khá tốt nhiệm vụ này, có một số hạn chế nhất định.

Cấp ủy cơ sở giám sát chuyên đề đối với 9 tổ chức đảng với các nội dung việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, 2 tổ chức thực hiện quy định định về những điều đảng viên không được làm, 1 tổ chức đảng về công tác tuyển quân, quản lý và huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ; giám sát 1 tổ chức đảng về công tác phòng ngừa đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông…

Về giải quyết tố cáo của đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hải cũng đã thành lập 2 tổ tác giải quyết tố cáo đối với 2 đảng viên (1 đảng ủy viên cơ sở). Nội dung tố cáo vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; kê khai lý lịch đảng viên không trung thực, đã có 1 trường hợp đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật, và một trường hợp đang chờ xử lý.

Có thể thấy, nhờ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp của huyện Đông Hải đã luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần giữ vững và ổn định tình hình chính trị xã hội, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển; xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh./.

Lê Mai Phương