UBKT các cấp tỉnh Cà Mau đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", UBKT Tỉnh ủy Cà Mau xây dựng Kế hoạch số 60 hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới toàn ngành kiểm tra đảng. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực.

UBKT các cấp trong tỉnh đã cùng với các ngành, địa phương, cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức các phong trào thi đua phấn đấu thực hiện 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và 11 nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dụng nông thôn mới ban hành theo Quyết định số 800, ngày 4-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 12-7-2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo. Kết quả, UBKT các cấp đã tổ chức hơn 270 cuộc tuyên truyền, vận động và có hơn 13.000 lượt đại biểu dự.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò rất quan trọng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tổ chức đảng và đảng viên; hằng năm, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp trong tỉnh xây dựng và tham mưu cấp ủy cùng cấp xây chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có nội dung liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy định, chỉ thị của Trung ương, văn bản của cấp ủy cấp trên liên quan đến xây dựng nông thôn mới và tổ chức thực hiện. Kết quả, từ năm 2012 đến hết 6 tháng đầu năm 2017, UBKT các cấp tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra chấp hành đối với 95 tổ chức đảng và 5 đảng viên; giúp cấp ủy giám sát chuyên đề 40 tổ chức đảng và 34 đảng viên, giám sát thường xuyên 113 tổ chức đảng và 7 đảng viên. UBKT các cấp giám sát chuyên đề 54 tổ chức đảng và 23 đảng viên, giám sát thường xuyên 243 tổ chức đảng và 387 đảng viên.

Qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã giúp các tổ chức đảng và đảng viên thấy rõ thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và thẳng chỉ ra những hạn chế để điều chỉnh, uốn nắm kịp thời, như: Lãnh chỉ đạo công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa sát với yêu cầu; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại; chỉ đạo chính quyền địa phương xây dựng đề án, kế hoạch chưa bám sát thực tế, khi thực hiện còn lúng túng, tiến độ chưa đạt yêu cầu đề ra; chưa chủ động huy động triệt để các nguồn lực tại chỗ mà trông chờ vào kinh phí hỗ trợ của ngân sách cấp trên; việc huy động sự đóng góp của nhân dân, quản lý nguồn vốn và tổ chức quản lý, thi công trình giao thông nông thôn còn để xảy ra vi phạm… ,Cùng với đó, khuyến khích các địa phương nhân rộng nhiều mô hình, cách làm mới có hiệu quả: Mô hình 5 không, 3 sạch; mô hình trồng cây xanh làm hàng rào trước sân nhà, hố rác hợp vệ sinh; mô hình ánh sáng an ninh, cổng an toàn; mô hình cụm, tuyến dân cư kiểu mẫu hiện đang được nhân rộng và phát huy hiệu quả...; đặc biệt, nhiều địa phương chủ động đề ra lộ trình thực hiện hoàn thành từng tiêu chí, theo phương châm "dễ trước, khó sau", nhất là những tiêu chí không bị chi phối từ nguồn kinh phí.

Nhìn chung, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh và sự đồng thuận cao của nhân dân, nhất là sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã chủ động triển khai, quán triệt thực hiện các văn bản của cấp trên và cấp mình, đồng thời tiến hành giám sát và giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới mà bộ mặt nông thôn tỉnh Cà Mau từng bước thay đổi: Kết cấu hạ tầng kinh tế  - xã hội ở nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp; giao thông, điện, nhà ở, công trình cấp nước, vệ sinh môi trường, trạm y tế, trường học... được cải thiện đáng kể; huy động nguồn lực đầu tư ngày càng nhiều hơn, nhân dân đóng góp với tinh thần tự nguyện; không để xảy ra tình trạng nợ đọng sai quy định. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nông thôn được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 1,5 lần so năm 2010; cảnh quan môi trường, bộ mặt nông thôn nhiều vùng đổi mới; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động có những chuyển biến tích cực; giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội; dân chủ được phát huy, niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 21/82 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, số xã còn lại bình quân mỗi xã đạt 12,3/19 tiêu chí.

Tuy nhiên, qua hơn 5 năm triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" Ngành Kiểm tra tỉnh Cà Mau vẫn còn hạn chế nhất định; đó là: Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT ở một số nơi còn ít, hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền từng lúc, từng nơi chưa đi vào chiều sâu, thiếu thường xuyên, hình thức tuyên truyền chưa được đa dạng, phong phú. Một số ít cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức về mục tiêu, quan điểm, lộ trình xây dựng nông thôn mới chưa đầy đủ; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể từng lúc chưa thường xuyên...

Để phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả thiết thực; UBKT các cấp trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tập trung tuyên truyền trong cán bộ, công chức ngành kiểm tra nhận thức nhất quán về chủ trương xây dựng nông thôn mới; đồng thời phối hợp mở rộng tuyên truyền sâu rộng đến mọi tổ chức, đoàn thể và nhân dân hiểu đầy đủ chủ trương xây dựng nông thôn mới để tạo ra sức lan tỏa, vận động quần chúng nhân dân hưởng ứng thực hiện đạt hiệu quả.

Hai là, đề xuất cấp ủy chỉ đạo các ban đảng xây dựng kế hoạch phối hợp để tạo sức mạnh tổng hợp, nhằm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần hưởng ứng thực hiện có hiệu quả phong trào "Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới"; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong các nội dung, tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ba là, đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới vào chương trình công tác hằng năm và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, xem đây là tiêu chí thi đua của Ngành. Phải tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục để giúp địa phương giữ vững các tiêu chí đã thực hiện đạt. Giao trách nhiệm cho thành viên UBKT được phân công phụ trách địa bàn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Bốn là, phối hợp tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm hằng năm, kịp thời giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện; nhất là chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát.

Năm là, UBKT các cấp tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành; gắn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Thanh tra nhà nước cùng cấp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đưa phong trào thi đua "Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Khánh Hưng