Mỹ Tú tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Thời gian qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Tú (Sóc Trăng) tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời ngăn ngừa, hạn chế vi phạm trong cán bộ, đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đúng phương châm, phương hướng, đúng quy định của Đảng.

Trong năm 2016, Đảng bộ Mỹ Tú tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên. Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện 4 chuyên đề kiểm tra, 2 chuyên đề giám sát; giao đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện và phân công các Ban xây dựng Đảng, các ngành có liên quan chủ trì tham mưu giúp Ban Thường vụ tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát. Đã kiểm tra đối với 12 tổ chức cơ sở đảng (tăng 4 tổ chức so cùng kỳ) về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của đảng: Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2016; thực hiện kiểm tra thường xuyên 9 tổ chức cơ sở đảng việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng tại địa phương. Ban Thường vụ tiến hành giám sát đối với 6 tổ chức đảng (tăng 1 tổ chức so cùng kỳ) về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong triển khai, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Quyết định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; giám sát thường xuyên 1 đảng ủy cơ sở và 3 đảng viên diện Huyện ủy quản lý. Qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ ra những ưu điểm, hạn chế để các đơn vị rút kinh nghiệm; đề ra một số nội dung cần thực hiện tốt trong thời gian tới, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy cơ sở cũng tổ chức kiểm tra 54 tổ chức đảng (tăng 12 tổ chức so cùng kỳ) và 5 đảng viên (tăng 3 đảng viên); giám sát chuyên đề đối với 16 tổ chức đảng (tăng 10 tổ chức), 4 đảng viên (tăng 3 đảng viên) và giám sát thường xuyên 10 đảng viên. Qua giám sát phát hiện 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đến mức phải kỷ luật, đã yêu cầu kiểm điểm nghiêm khắc rút kinh nghiệm.

UBKT các cấp kiểm tra đối với 2 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (trong đó 1 đảng viên diện Huyện ủy quản lý) về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Qua kiểm tra kết luận 1 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức kỷ luật, đã yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm; 1 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật (cảnh cáo). Kiểm tra 55 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 12 tổ chức so cùng kỳ), trong đó UBKT Huyện ủy kiểm tra 8 tổ chức, phát hiện 17 tổ chức đảng vi phạm (chiếm 30,91%). Vi phạm chủ yếu là nguyên tắc sinh hoạt đảng và đã được yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm, sửa chữa. UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề 15 tổ chức đảng và 12 đảng viên (tăng 10 tổ chức, 2 đảng viên); giám sát thường xuyên 1 tổ chức và 24 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào việc khắc phục hạn chế khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và việc chấp hành Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, chương trình xây dựng nông thôn mới... Qua giám sát phát hiện một số hạn chế, khuyết điểm đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh khắc phục, sửa chữa. UBKT Huyện ủy đã trực tiếp xem xét giải quyết 4 đơn tố cáo (giảm 5 đơn so cùng kỳ), mời hai bên hòa giải được 2 trường hợp; 2 trường hợp còn lại 1 tố cáo sai, 1 trường hợp tố cáo đúng một phần (đảng viên vi phạm đã được đưa ra kiểm điểm, kỷ luật theo thẩm quyền).

Trong năm 2016, UBKT Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở xem xét, xử lý kỷ luật 10 đảng viên vi phạm (giảm 6 trường hợp so năm trước), chiếm 0,61% trong tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ huyện, trong đó khiển trách 9, cách chức 1. Nội dung vi phạm chủ yếu về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Ban Thường vụ Huyện ủy ra quyết định xóa tên và cho ra khỏi Đảng 15 đảng viên, tăng 6 đảng viên so cùng kỳ. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỳ luật đảng, không có đảng viên khiếu nại về kỷ luật Đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy khẳng định, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Hằng năm, tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao; góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển. Năm 2016 giá trị tăng trưởng của địa phương đạt 10,01%, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.522 USD (tăng 168 USD so 2015); thu ngân sách gần 20 tỷ đồng (116,58% kế hoạch); có 3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt 12-14 tiêu chí.

Năm 2017, UBKT Huyện ủy Mỹ Tú chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT kịp thời, đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm; triển khai, quán triệt các quy định, hướng dẫn của cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. UBKT Huyện ủy tập trung đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện hạn chế, có khuyết điểm; tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp đảng viên vi phạm.

Những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thời gian qua của Đảng bộ huyện Mỹ Tú đạt được có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự quan tâm của Ban Thường vụ, đặc biệt là Thường trực Huyện ủy; hướng dẫn, chỉ đạo của UBKT Tỉnh ủy; cấp ủy các cấp, trước hết là thường trực cấp ủy mà trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy có nhận thức đúng về công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình giám sát phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Đồng thời, có sự phân công hợp lý các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Huyện ủy phụ trách từng chi, đảng bộ trực thuộc để nắm tình hình; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giúp cho các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ. UBKT Huyện ủy đã làm tốt vai trò tham mưu và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định; làm tốt công tác củng cố kiện toàn UBKT Đảng ủy cơ sở; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp.

Với những thành tích trên, UBKT Huyện ủy Mỹ Tú được đánh giá là đơn vị tiêu biểu trong Ngành Kiểm tra của tỉnh; nhiều năm liền được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua xuất sắc Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2008), được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ và Bằng khen về thành tích công tác giai đoạn 2011-2014./.

Nguyễn Minh Tuấn