Đảng bộ Yên Bình (Yên Bái) tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai

Nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, những năm qua, Đảng bộ huyện Yên Bình (Yên Bái) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư; thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới... Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình phát triển kinh tế của huyện cũng nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp, trong đó nổi lên là tình trạng lấn chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, các tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về đất đai chưa được giải quyết kịp thời; việc giám sát, thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất chưa được thực hiện thường xuyên, chưa quan tâm tới công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp về đất đai, việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai chưa triệt để đã ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Năm 2016, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ; quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; công tác giáo dục và đào tạo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình, đồng thời ban hành Kết luận số 48-KL/TU, ngày 8-11-2016 chỉ rõ nguyên nhân, khuyết điểm, những mặt còn hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai của Ban Thường vụ Huyện ủy. Thực hiện kết luận nêu trên, Huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; xác định rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan; yêu cầu tập thể cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục. Theo đó, Chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất đã xây dựng kế hoạch khắc phục bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực. Chỉ đạo UBND huyện ban hành Chỉ thị số 03-CT/UBND, ngày 18-1-2017 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Yên Bình; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ làm trưởng đoàn công tác dự và chỉ đạo kiểm điểm tại các đơn vị, cơ quan, tổ chức đảng có liên quan… Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Luật đất đai… bằng nhiều hình thức, nội dung cụ thể, sát thực tế để nhân dân hiểu và đồng thuận, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBKT Huyện ủy và các ban xây Đảng tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc cấp, quản lý, sử dụng đất đai; thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; xem xét, xử lý kịp thời tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực đất đai… Trong năm 2016, cấp ủy đảng các cấp đã kiểm tra 42 tổ chức đảng và 48 đảng viên; giám sát chuyên đề 13 tổ chức đảng và 3 cấp ủy viên. UBKT các cấp giám sát chuyên đề 13 tổ chức đảng và 6 cấp ủy viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào kết quả khắc phục những tồn tại, yếu kém sau thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ công tác; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai. Riêng trong quý I, năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra toàn diện đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Trường THPT Trần Nhật Duật và kiểm tra chuyên đề đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Chấn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. UBKT Huyện ủy đã giải quyết dứt điểm một trường hợp tố cáo đảng viên liên quan đến tài sản, đất đai; kết quả phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách một Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã; cảnh cáo một đảng viên là cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã do lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, cố ý làm trái quy định của Nhà nước vì lợi ích cá nhân; tham mưu cho lãnh đạo ký xác nhận chứng thực 2 giấy chuyển nhượng nhà và đất không đúng thẩm quyền và quy định của Lật Đất đai.

Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện Yên Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ như: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, theo cơ chế "một cửa, một cửa liên thông"; kiểm soát chặt chẽ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc giao, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; kịp thời bồi thường hỗ trợ tái định cư; xây dựng phương án quản lý, sử dụng diện tích đất do các tổ chức, lâm trường quốc doanh bàn giao về địa phương quản lý, quỹ đất dân cư chưa bán đấu giá và đất công ích; kết hợp giữa tuyên truyền vận động với thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm… Đến nay Yên Bình đã cơ bản giải quyết, khắc phục những mặt hạn chế, thiếu sót trong lĩnh vực quản lý đất đai.  

Đồng chí Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thư tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII; trong năm 2017, Huyện ủy đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường sự chỉ đạo của các đồng chí cấp ủy viên phụ trách cụm, xã, thị trấn thực hiện công tác theo dõi, nắm bắt cơ sở, kiểm tra, giám sát thường xuyên, nhất là lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai để kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở. Thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Lê Quyên