Đảng bộ huyện Bảo Thắng (Lào Cai) chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm và người đứng đầu cấp ủy

Đảng bộ huyện Bảo Thắng (Lào Cai), có 57 tổ chức cơ sở đảng, với 4.398 đảng viên. Đây là huyện đang được tỉnh Lào Cai xây dựng thành huyện trọng điểm của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện mục tiêu này, những năm qua, cùng với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế,  Huyện ủy Bảo Thắng đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy.

Đại diện cấp ủy và UBKT Huyện ủy Bảo Thắng trong buổi làm việc với Tạp chí Kiểm tra.

Trao đổi về tình hình của địa phương, đồng chí Vũ Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy cho biết: Để mỗi tổ chức đảng thực sự vững mạnh, đoàn kết, phát huy hiệu quả sức chiến đấu của các tổ chức đảng, thì người đứng đầu cấp ủy phải là người gương mẫu đi đầu từ đạo đức, lối sống, tác phong, đến lời nói và việc làm. Hơn nữa, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nếu như chính bản thân mình không gương mẫu, hoặc có "tỳ vết", có tư tưởng "lợi ích nhóm", thì không dám kiểm tra, hoặc có làm cũng chỉ làm qua loa, chiếu lệ. Như vậy, cán bộ, đảng viên không phục, nội bộ sẽ mất đoàn kết, suy giảm sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Còn ở nơi nào cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy quan tâm tới công tác kiểm tra, giám sát, nhất là chú trọng việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng, thì ở đó tổ chức đảng luôn vững mạnh, đoàn kết và ít xảy ra vi phạm. Bởi kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm không chỉ ngăn ngừa vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng, mà còn ngăn chặn những vi phạm nhỏ, không để trở thành vi phạm lớn, hoặc từ vi phạm cá nhân thành vi phạm tập thể, từ đó nảy sinh những bức xúc, nổi cộm trong tổ chức đảng. Từ nhận thức đó, những năm qua, cấp ủy huyện Bảo Thắng đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, tổ chức đảng và nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy.

Năm 2016, Huyện ủy đã chủ động triển khai và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT Huyện ủy, kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh; việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết cấp ủy các cấp; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 203 tổ chức đảng và 298 đảng viên (có 88 cấp ủy viên), trong đó Huyện ủy kiểm tra 7 tổ chức đảng và 12 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy; giám sát 126 tổ chức đảng và 474 đảng viên (có 98 cấp ủy viên), Huyện ủy giám sát 6 tổ chức và 5 đảng viên là người đứng đầu (gồm 4 Huyện ủy viên và 1 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã). UBKT các cấp đã kiểm tra 51 tổ chức đảng và 900 đảng viên về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính đảng; công tác thu, chi, quản lý sử dụng đảng phí. Qua kiểm tra công tác thu, chi và quản lý sử dụng đảng phí, UBKT huyện ủy phát hiện 1 tổ chức đảng và 43 đảng viên vi phạm về thu, nộp đảng phí với số tiền hơn 6 triệu đồng, yêu cầu tổ chức đảng vi phạm truy thu số tiền vi phạm, trích nộp cấp ủy cấp trên theo đúng quy định. Đối với kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 2 tổ chức đảng và 5 đảng viên (trong đó có 1 Huyện ủy viên, 2 Chi ủy viên), kết luận 2 tổ chức và 5 đảng viên đều có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên; UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 3 tổ chức và 7 đảng viên, kết luận 1 tổ chức đảng và 4 đảng viên có vi phạm (1 tổ chức và 3 đảng viên đang kiểm tra chưa kết luận), phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên.

Trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng, cấp ủy, UBKT các cấp đã chú trọng kiểm tra đảng viên là người đứng đầu cấp ủy. Điển hình năm 2015, từ kiểm tra khi có dấu hiệu đối với đảng viên và tổ chức đảng ở Chi bộ trường Mầm non Ban Mai, xã Gia Phú về việc chỉ đạo thực hiện không đúng một số nội dung thu, nộp học phí; thu, chi nguồn xã hội hóa theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ; vi phạm luật kế toán, luật ngân sách gây hậu quả nghiêm trọng. Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy đã làm rõ vi phạm của Chi bộ trường Mầm non Ban Mai, do không thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường, của cán bộ, đảng viên, dẫn đến việc thu, nộp học phí; thu, chi nguồn xã hội hóa giáo dục và thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định 116 của Chính phủ sai quy định số tiền hơn 14 triệu đồng; việc chi xây dựng cở sở vật chất và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà trường chưa cập nhật đầy đủ chứng từ số tiền hơn 46 triệu đồng, đã ảnh hưởng đến uy tín Nhà trường và gây búc xúc trong dư luận. Chi bộ đã phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã chi sai quy định.

Đối với đồng chí Vũ Thị Dệt, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường, là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị, nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo dẫn đến vi phạm nghiêm trọng, UBKT Huyện ủy đã thi hành bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời đề nghị cấp chính quyền giáng chức đối với đồng chí Vũ Thị Dệt và chuyển công tác. Đồng chí Nguyễn Thị Liên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng, chưa làm tốt công tác tham mưu trong việc xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ, quy chế dân chủ cơ quan, cũng như việc thực hiện công tác thu, nộp học phí; kế hoạch thu, chi nguồn xã hội hóa giáo dục, dẫn đến vi phạm nghiêm trọng, UBKT Huyện ủy đã nghiêm túc phê bình và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 2 đồng chí. Đồng chí Nông Thị Tiên, kế toán Nhà trường thiếu tinh thần trách nhiệm không thường xuyên thu thập, cập nhật chứng từ, số liệu kế toán; tham mưu không đúng quy định theo Luật Kế toán, dẫn đến sai phạm trong  thu, nộp học phí và thu, chi nguồn xã hội hóa giáo dục của Nhà trường, UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả  công tác kiểm tra, giám sát, năm 2017 Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị. Mở rộng công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên và người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn đạo đức lối sống và tính gương mẫu của người đứng đầu. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm; chú trọng tới những lĩnh vực trọng yếu dễ nảy sinh vi phạm như quản lý đất đai, việc đền bù giải phóng mặt bằng, tuyển dụng công chức, viên chức. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và chú trọng  kiểm tra, giám sát, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, trong đó nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch khắc những yếu kém, hạn chế của tập thể, cá nhân qua sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, chi bộ, góp phần phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra, đưa huyện Bảo Thắng trở thành huyện trọng điểm của tỉnh vào năm 2020./.

Trọng Thành