UBKT Huyện ủy Cẩm Xuyên xử lý nghiêm vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên

25/02/2020 | 07:59 AM

Kiểm tra, giám sát với xây dựng nông thôn mới ở Nghi Xuân

24/02/2020 | 07:38 AM

Những khó khăn, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát của Ban Cán sự đảng, Đoàn các cơ quan Trung ương

21/02/2020 | 07:38 AM

Kiểm tra, giám sát giúp giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng

20/02/2020 | 07:32 AM

Đảng bộ Hải Hậu (Nam Định) nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ cơ sở

19/02/2020 | 15:22 PM

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sớm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm vùng

10/02/2020 | 07:24 AM

Chủ động ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác kiểm tra, giám sát

07/02/2020 | 13:59 PM

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

03/02/2020 | 09:10 AM

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình

05/02/2020 | 14:45 PM

Kiểm tra, giám sát tạo động lực để hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh

07/02/2020 | 07:35 AM