Đảng bộ Thiệu Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Năm 2017, UBKT các cấp huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chủ động triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng và nhiệm vụ tham mưu giúp cấp uỷ, thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao. UBKT các cấp đã kiểm tra 1 tổ chức đảng và 27 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tăng 1 tổ chức đảng và 12 đảng viên so với năm 2016 (trong đó có 20 cấp uỷ viên các cấp), kết luận 27 đảng viên và 1 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 19 đảng viên. Đã kiểm tra 102 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (giảm 7 tổ chức đảng so với năm 2016), kết luận các tổ chức đảng đều xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, trong đó 91 tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 86 tổ chức đảng làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; 16 tổ chức đảng chưa làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra. Kiểm tra 2 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật đảng, kết luận 2 tổ chức đảng thi hành kỷ luật bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền.

UBKT các cấp đã giám sát thường xuyên việc kê khai tài sản đối với 56 đơn vị và 281 cán bộ, đảng viên thuộc diện phải kê khai theo quy định; giám sát chuyên đề 70 tổ chức đảng (giảm 33 tổ chức) và 2.117 đảng viên (tăng 1.699 đảng viên), phát hiện và chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 đảng viên. Đã tiếp nhận, xử lý 31 đơn, thư khiếu nại, tố cáo; kiểm tra tài chính đảng, thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 20 tổ chức đảng (giảm 22 tổ chức so với năm 2016).

Cấp uỷ, UBKT Huyện uỷ đã thi hành kỷ luật 55 đảng viên, tăng 19 đảng viên so với cùng kỳ năm 2016 (trong đó 21 cấp ủy viên các cấp); đình chỉ sinh hoạt đảng 2 trường hợp (giảm 1 trường hợp so với  năm 2016).

Tạ Quang Du

(UBKT Huyện uỷ Thiệu Hóa)