Cà Mau tổ chức Hội nghị triển khai Quy định 102 và Quy định 86 của Bộ Chính trị

Ngày 8-1-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị cán bộ triển khai Quy định số 102, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (thay thế Quy định số 181, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị khóa XI); Quy định số 86, ngày 1-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng (thay thế Quy chế giám sát trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 68, ngày 21-3-2012 của Bộ Chính trị) và một số nội dung khác. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; phó ban đảng của Tỉnh ủy, Thành viên UBKT Tỉnh ủy; bí thư và chủ nhiệm UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố...

Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy thông tin tại Hội nghị về những vấn đề sửa đổi, bổ sung của Quy định 102 và Quy định 86 của Bộ Chính trị. Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định 181 bảo đảm thống nhất và đồng bộ với các văn bản khác của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, một số nội dung Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định về những điều đảng viên không được làm, cùng một số vi phạm diễn ra phổ biến trong thực tế... vào các điều, khoản trong Quy định. Quy định 102 có bổ sung 1 điều so với Quy định 181 - đó là Điều 3: Thời hiệu xử lý kỷ luật. Như vậy Quy định 102 gồm 5 chương, 37 điều.

Đối với Quy định 86: Bộ Chính trị Khoá XII đã quyết định đổi tên gọi "Quy chế giám sát trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định 68 của Bộ Chính trị" thành "Quy định giám sát trong Đảng của Bộ Chính trị". Về bố cục cơ bản giữ như bố cục của Quy chế giám sát, có bổ sung 1 điều - đó là Điều 8 (như vậy Quy định 86 gồm 5 chương, 17 điều). Điều 6, bổ sung chủ thể giám sát "ban thường vụ đảng ủy cơ sở" và Khoản 1, Điều 7 bổ sung đối tượng giám sát là "Chi ủy và ban thường vụ đảng ủy cơ sở"; về hình thức giám sát (Điều 11) cho phép thực hiện thẩm tra, xác minh khi cần thiết.

Thường trực Tỉnh ủy giao UBKT Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện các quy định nêu trên ở Đảng bộ tỉnh.

Khánh Hưng