Huyện Ba Tơ thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 26 đảng viên

Từ đầu năm 2017 đến nay, cấp ủy các cấp huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) kiểm tra 34 tổ chức đảng và 8 đảng viên, giám sát 25 tổ chức đảng và 3 đảng viên, kết luận có 2 tổ chức đảng, 2 đảng viên khuyết điểm, vi phạm. UBKT các cấp kiểm tra 4 tổ chức đảng, 8 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 3 tổ chức đảng, 7 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 5 đảng viên; kiểm tra 23 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; giám sát 4 tổ chức đảng, 2 đảng viên...

Qua kiểm tra, giám sát, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 5 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 26 đảng viên (khiển trách 16, cảnh cáo 6, khai trừ 4). Nội dung vi phạm chủ yếu, do chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những điều đảng viên không được làm; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; tranh chấp, lấn chiếm đất đai.

Lương Đức