Huyện Châu Thành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 16 cấp ủy viên

Từ đầu năm 2017 đến nay, các cấp ủy thuộc Đảng bộ huyện Châu Thành (tỉnh Long An) đã kiểm tra 7 tổ chức đảng và 7 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy; giám sát chuyên đề 7 tổ chức đảng và 7 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 13 tổ chức đảng và 16 đảng viên đều là cấp ủy viên các cấp; kết luận 4 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật, 13 tổ chức đảng và 12 đảng viên có khuyết điểm, hạn chế nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. UBKT các cấp đã kiểm tra 9 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; giám sát chuyên đề 17 tổ chức đảng và 14 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 23 tổ chức đảng và văn phòng cấp ủy cùng cấp. Toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên (1 huyện ủy viên, 4 đảng ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 5, cảnh cáo 5, cách chức 1, khai trừ 3.

Văn Vinh