Bắc Kạn kiểm tra, giám sát 434 tổ chức đảng và 432 đảng viên

Trong 9 tháng đầu năm nay, cấp ủy các cấp tỉnh Bắc Kạn đã kiểm tra 133 tổ chức đảng và 217 đảng viên (tăng 30 tổ chức đảng và 67 đảng viên so với cùng kỳ năm 2016), giám sát 192 tổ chức đảng và 380 đảng viên (tăng 5 tổ chức và 48 đảng viên). Qua kiểm tra, giám sát, phát hiện 1 tổ chức đảng và 5 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã kiểm điểm, nhắc nhở; 4 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật.

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng và 19 đảng viên (tăng 3 tổ chức đảng và 10 đảng viên), kết luận 4 tổ chức đảng và 18 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 13 đảng viên. UBKT các cấp cũng đã kiểm tra 81 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra (giảm 11 tổ chức), giám sát và 32 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng (tăng 14 tổ chức); giám sát chuyên đề 46 tổ chức đảng, 33 đảng viên (giảm 16 đảng viên); kiểm tra về tài chính đảng đối với 7 tổ chức đảng; về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 72 tổ chức đảng...

Qua kiểm tra, giám sát; cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật khiển trách 1 tổ chức đảng và 73 đảng viên (tăng 18 trường hợp) bằng các hình thức: Khiển trách 45, cảnh cáo 15, cách chức 2, khai trừ 11 trường hợp do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình...

Quang Phương