Đắk Lắk: Cấp ủy các cấp kiểm tra, giám sát 35 tổ chức đảng và 1.171 đảng viên

Trong tháng 7-2017, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Nổi bật là, cấp ủy các cấp kiểm tra 25 tổ chức đảng, 1.101 đảng viên (147 cấp ủy viên); giám sát 10 tổ chức đảng, 70 đảng viên (19 cấp ủy viên); kết luận 21 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Cấp ủy các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật 13 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 6, cảnh cáo 5, cách chức 2 trường hợp.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 19 đảng viên (5 cấp ủy viên), kết luận 16 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật...

Lương Đức