Kon Tum chú trọng kiểm tra, giám sát ngăn ngừa sai phạm

Thứ Ba, ngày 12/03/2018 20:22

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đống Đảng

Thứ Năm, ngày 07/02/2018 21:02

Tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết, mạnh mẽ hơn*

Thứ Tư, ngày 06/02/2018 19:21

Thiếu trung thực - biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Thứ Hai, ngày 20/11/2017 01:10

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thứ Hai, ngày 30/10/2017 03:01