Hội thảo khoa học “Tham nhũng và đánh giá tình hình tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, các yếu tố ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng”

05/07/2019 | 20:56 PM

UBKT Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

05/07/2019 | 08:00 AM

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên năm 2019 khu vực phía Nam

01/07/2019 | 10:28 AM

Đoàn cán bộ UBKT Trung ương nghiên cứu, học tập về phòng chống tham nhũng tại Hàn Quốc

01/07/2019 | 09:10 AM

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung làm việc với UBKT Tỉnh ủy Hải Dương

28/06/2019 | 22:16 PM

Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

28/06/2019 | 15:27 PM

Hội thảo khoa học Đề tài độc lập cấp Nhà nước

27/06/2019 | 15:08 PM

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ

27/06/2019 | 10:19 AM

Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

26/06/2019 | 15:17 PM

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên năm 2019 khu vực phía Nam

24/06/2019 | 13:46 PM