Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

31/08/2020 | 21:58 PM

Hội nghị Thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020 Ngành Kiểm tra Đảng khu vực phía Nam

28/08/2020 | 15:22 PM

Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

28/08/2020 | 15:19 PM

Gặp mặt Kỷ niệm 25 năm ngày Tạp chí Kiểm tra xuất bản số đầu

19/08/2020 | 15:53 PM

Giá trị, tầm vóc của Cách mạng Tháng Tám

18/08/2020 | 07:56 AM

Thông cáo báo chí kỳ họp 47 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

17/08/2020 | 15:29 PM

Hướng dẫn quán triệt và tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 173 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

17/08/2020 | 14:45 PM

Công bố các quyết định của Ban Bí thư chuẩn y nhân sự UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

12/08/2020 | 15:51 PM

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng - Thực trạng và giải pháp”

06/08/2020 | 15:57 PM

Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

05/08/2020 | 14:52 PM