Xã luận: Tô thắm trang sử vàng truyền thống

11/10/2018 | 09:54 AM

Xem với cỡ chữ

Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, đội ngũ những người làm công tác kiểm tra của Đảng ai cũng thấy vinh dự, tự hào bởi những trang sử truyền thống được các thế hệ tô thắm bằng sự lớn mạnh, trưởng thành không ngừng và bằng bề dày thành tích qua từng năm. Sự lớn mạnh và trưởng thành của đội ngũ cán bộ kiểm tra đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Niềm tin của Đảng, của Nhân dân vào đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng được nâng lên.

Lịch sử phát triển và trưởng thành của Ngành Kiểm tra luôn gắn liền với truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày thành lập 16-10-1948 đến nay, ủy ban kiểm tra các cấp và các thế hệ làm công tác kiểm tra luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng để phục vụ. Đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành, tận tụy, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật, vượt qua khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Trong suốt 70 năm qua, từ ngày đầu thành lập cơ quan chuyên trách có 3 đồng chí; đến nay, đội ngũ cán bộ kiểm tra đã có hàng nghìn đồng chí từ chuyên trách đến kiêm chức với hệ thống tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cơ sở. Nhận thức của các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát ngày càng sâu sắc hơn. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra cũng xác định được vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình để không ngừng phấn đấu, trưởng thành xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng và Nhân dân giao cho. Trang sử vàng truyền thống của Ngành Kiểm tra được tô thắm bằng bề dày thành tích: Năm 2008 Ban Chấp hành Trung ương tặng Bức trướng mang dòng chữ “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống; Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho Ngành Kiểm tra Đảng nhân kỷ niệm 55 Ngày truyền thống năm 2003 và tặng Huân chương Sao vàng cho Cơ quan UBKT Trung ương nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống năm 2008. Nhiều tập thể, cá nhân trong Ngành Kiểm tra cũng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Cờ thi đua...

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ kiểm tra và ủy ban kiểm tra từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục là lực lượng nòng cốt thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đề xuất tham mưu chương trình kiểm tra và thực hiện hiệu quả các cuộc kiểm tra; kiện toàn ủy ban kiểm tra, tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp. Xây dựng mô hình cơ quan ủy ban kiểm tra tinh gọn, hoạt động hiệu quả, có cơ chế, chính sách thu hút cán bộ có năng lực, phẩm chất, đủ tiêu chuẩn, điều kiện về làm công tác kiểm tra, giám sát ở ủy ban kiểm tra từ cấp huyện và tương đương trở lên. Đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra theo hướng chuyên nghiệp hơn. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện làm việc cho ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

Nhìn lại chặng đường vinh quang 70 năm qua, cùng với niềm vinh dự, tự hào, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra cũng thấy còn những hạn chế: Kiểm tra còn bị động, chưa toàn diện; giám sát chưa đi vào chiều sâu, xử lý kỷ luật còn chậm, chưa đủ sức răn đe; trình độ cán bộ kiểm tra chưa đáp ứng được yêu cầu... Do đó, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra phải tiếp tục học tập, phấn đấu, vươn lên không ngừng cả về lý luận, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và thực tiễn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kiểm tra, giám sát; góp phần có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước trong thời kỳ mới; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và của Nhân dân!

Tạp chí Kiểm tra