Vĩnh Phúc: Công tác kiểm tra, giám sát kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở

18/07/2019 | 14:28 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định trong năm 2019, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế… UBKT các cấp đã kịp thời tham mưu cấp ủy cùng cấp xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở; kiểm tra, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin của báo chí phản ánh về những khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 280 tổ chức đảng và 246 đảng viên; giám sát chuyên đề 204 tổ chức đảng và 294 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào: Công tác cán bộ; quản lý đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp ủy cấp trên và cấp mình; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Qua kiểm tra, Ban Thường Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 145 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra 70 đảng viên và 65 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 156 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát chuyên đề 187 tổ chức đảng và 439 đảng viên. Qua kiểm tra, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 25 đảng viên vi phạm.

Trọng Đức