UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025”

20/02/2020 | 14:30 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 20-2-2020, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025”. Tham dự Hội thảo, có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương V và Tạp chí Kiểm tra, Cơ quan UBKT Trung ương; đại diện Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, Tổ Biên tập Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (khóa XXII); lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đại diện Thường trực một số huyện ủy trực thuộc…

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Trần Xuân Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam nêu rõ: Xác định tầm quan trọng của kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Quy định 179 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Đây là quy định rất quan trọng, là căn cứ chính trị, “cơ sở pháp lý” cần thiết trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ là nội dung quan trọng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều người, được điều chỉnh bằng nhiều văn bản quy định, nhiều mối quan hệ chính trị, xã hội, nếu không được tập trung, quan tâm thực hiện thường xuyên sẽ dẫn đến không khách quan, thiếu dân chủ, áp đặt ý chí cá nhân trong công tác cán bộ, tình trạng chạy chức, chạy quyền, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI nhấn mạnh: “Xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các tổ chức đảng”. Trên tinh thần đó, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng; những yếu tố đó đã tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát công tác cán bộ vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, tác động tiêu cực đến sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy. Trong khi đó, việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn làm cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện về vai trò, tác dụng của công tác xây dựng Đảng, trong đó có kiểm tra, giám sát công tác cán bộ có mặt chưa được quan tâm đúng mức.

Xuất phát từ tình hình trên, việc nghiên cứu chuyên đề “Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025” là cần thiết, nhằm đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát công tác cán bộ thời gian đến; đồng thời, làm sáng tỏ thêm những vấn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra để góp ý, bổ sung nội dung công tác xây dựng Đảng vào Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, kiến nghị, đề xuất ban hành, bổ sung nghị quyết, quy định cho phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ các nội dung của chuyên đề như: Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; đánh giá thực trạng tình hình kiểm tra, giám sát công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; các yếu tố tác động đến kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT và các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong việc nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát công tác cán bộ thời gian tới. Qua đó, kiến nghị, đề xuất: Trung ương sửa đổi, bổ sung quy định về cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ để thống nhất thực hiện; ban hành quy định về việc xin lỗi, phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan, sai; quy định về thực hiện việc thu hồi, xử lý, quản lý, sử dụng tiền vi phạm qua kiểm tra trong hệ thống của Đảng; hướng dẫn cụ thể việc kiểm tra, giám sát kê khai tài sản, thu nhập theo Quy định 85, ngày 23-5-2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ; bổ sung, cụ thể hóa quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên gắn với Quy định 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và một số văn bản khác còn hiệu lực để việc xem xét, xử lý và áp dụng các hình thức kỷ luật thống nhất, đồng bộ. Đồng thời, đề nghị Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành nghị quyết chuyên đề về kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; quy trình kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng và kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo, thực hiện tốt Thông báo 312 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Trần Xuân Vinh nhấn mạnh: Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ này giúp xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, có trình độ, năng lực, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở nhận diện, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, đặc biệt là những tham luận, kiến nghị, đề xuất tại Hội thảo của các đại biểu, Ban Biên tập Chuyên đề sẽ tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh chuyên đề, góp phần phục vụ tốt Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin, ảnh: Lương Đức