UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam kiểm tra việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản cố định đối với Văn phòng Tỉnh ủy

12/09/2019 | 11:31 AM

Xem với cỡ chữ

Vừa qua, sau khi kiểm tra niên độ tài chính năm 2018 đối với Văn phòng Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đã chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế như: Xây dựng dự toán kinh phí mua sắm tài sản cố định chưa sát với nhu cầu thực tế nên dự toán được giao đạt 19,54% so với dự toán. Việc mua sắm, sửa chữa tài sản cố định có trường hợp không bảo đảm thủ tục theo quy định hơn 200 triệu đồng. Việc theo dõi tiền lãi của quỹ dự trữ gửi có kỳ hạn tại ngân hàng chưa phân biệt rõ nguồn đảng phí, nguồn thu sự nghiệp, nguồn kinh phí Văn phòng Trung ương Đảng cấp hỗ trợ. Công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ tài chính - kế toán đối với cơ quan tài chính cấp ủy cấp dưới còn hạn chế, không kịp thời phát hiện khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của một số cơ quan tài chính cấp ủy cấp dưới để chấn chỉnh, đề nghị biện pháp khắc phục…

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy rút kinh nghiệm trong mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản cố định, lập dự toán sát với nhu cầu thực tế; bảo đảm đúng chế độ, đúng nguyên tắc, thủ tục. Nâng cao chất lượng tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, kinh phí, phương tiện làm việc; tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn cấp ủy cấp dưới, văn phòng cấp ủy cấp dưới thực hiện quản lý tài sản tại cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng ở địa phương. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm...

Hiền Anh