UBKT Tỉnh ủy Bến Tre kỷ luật khiển trách Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Thạnh Phú và Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

05/06/2020 | 16:26 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 4-6-2020, UBKT Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức họp để xem xét, kết luận 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm:

1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ và đồng chí Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Phú

- Chi ủy Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Phú thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, Quy chế làm việc của Chi ủy; công tác tổ chức cán bộ; một số vấn đề phát sinh trong nội bộ chưa được giải quyết kịp thời. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm điểm phê bình rút kinh nghiệm và chỉ đạo có biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

- Đồng chí Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Phú vi phạm Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế làm việc của Chi ủy; nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc quản lý, sử dụng tài chính; thực hiện không đúng quy trình công tác cán bộ, nhận xét đánh giá cán bộ. Để nội bộ mất đoàn kết. UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Phú.

2. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Đảng ủy Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, bổ sung Quy chế thực hiện dân chủ và Quy chế tổ chức, hoạt động của Đài. Ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa đúng quy định; vi phạm Quy chế làm việc của Đảng ủy. Chưa quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thiếu kiểm tra, giám sát để vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng tài chính. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm điểm phê bình rút kinh nghiệm và chỉ đạo có biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy; vi phạm nội quy, quy chế cơ quan, nguyên tắc quản lý, sử dụng tài chính, để nội bộ mất đoàn kết. UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

PV