UBKT Tỉnh uỷ Bắc Giang tổ chức Hội thảo về tăng cường công tác giám sát của Đảng đối với hoạt động đấu thầu, quản lý đất đai và ngân sách

15/10/2019 | 13:30 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 14-10-2019, UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác giám sát của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, hoạt động đấu thầu trong các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, công tác quản lý và sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy: Tạ Văn Phú, Phạm Việt Dũng chủ trì Hội thảo.

Trong những năm qua, công tác giám sát của Đảng đối với lĩnh vực quản lý đất đai, hoạt động đấu thầu trong các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, công tác quản lý và sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tăng cường thực hiện. Qua giám sát đã phát hiện, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm một số tổ chức đảng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh còn nhiều tồn tại như: Giám sát chuyên đề nhiều tổ chức đảng, đảng viên nhưng chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn ít; giám sát chuyên đề về công tác đất đai, hoạt động đấu thầu và quản lý sử dụng tài chính số lượng chưa nhiều, chất lượng hạn chế. Việc chuyển kiểm tra khi dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên sau giám sát đối với các lĩnh vực trên rất ít. Do vậy, chưa phát huy được tính răn đe, phòng ngừa, cảnh báo vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát. 

Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu làm rõ kết quả và những mặt còn tồn tại trong công tác này tại đơn vị, đồng thời thống nhất khẳng định việc tăng cường công tác giám sát của Đảng đối với các lĩnh vực trên là hết sức quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, đấu thầu, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; phòng, chống tham nhũng lãng phí.

Căn cứ thực tiễn địa phương và quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác này như: Tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Đất đai năm 2013, Luật Đấu thầu năm 2013, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên là người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nội dung giám sát trọng tâm vào các dự án thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quản lý, sử dụng ngân sách…

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Hương đánh giá cao ý kiến tham luận của các đại biểu. Qua những vấn đề Hội thảo đề cập đã gợi mở thêm nhiều nội dung về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát đối với các lĩnh vực được nghiên cứu trên. Đồng chí đề nghị thời gian tới, UBKT các cấp cần tập trung phát huy vai trò, chức năng của mình trong công tác giám sát đối với hoạt động đấu thầu trong các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; công tác quản lý đất đai; quản lý và sử dụng ngân sách. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát về các lĩnh vực được nghiên cứu trong Hội thảo. Thường xuyên chú trọng nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thay mặt UBKT Tỉnh ủy, đồng chí tiếp thu các ý kiến tham luận, làm cơ sở để nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác giám sát của Đảng trên lĩnh vực quản lý đất đai, hoạt động đấu thầu và quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Nguyễn Trọng Luân

(Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang)