UBKT Huyện ủy Mường La chủ động tham mưu giúp cấp ủy

22/10/2020 | 08:48 AM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ huyện Mường La (Sơn La) hiện có hơn 6.100 đảng viên, sinh hoạt tại 34 tổ chức cơ sở đảng (20 đảng bộ cơ sở, 14 chi bộ cơ sở). Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đến nay, được sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBKT Tỉnh ủy, UBKT Huyện ủy Mường La đã chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời tích cực tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy.

Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, UBKT Huyện ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các cấp, trước hết là thường trực cấp ủy mà trực tiếp là đồng chí bí thư cần có nhận thức đúng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy đảng, phải đích thân lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng hiệu quả. Đồng thời, UBKT Huyện ủy đã tham mưu, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản cụ thể hóa để lãnh đạo và tổ chức thực hiện phù hợp với thực tế của địa phương, nhất là các quy định, quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, UBKT Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm và tổ chức triển khai thực hiện. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra 69 tổ chức đảng và 155 đảng viên (trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 23 tổ chức đảng và 43 đảng viên), kết luận 44 tổ chức đảng và 142 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra, không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giám sát 82 tổ chức đảng và 109 đảng viên (Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát 45 lượt tổ chức đảng và 20 đảng viên). Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc: Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Qua kiểm tra, giám sát đã giúp tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, có biện pháp khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm; những tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm đã kiên quyết xử lý nghiêm minh, từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đã giúp cho cấp ủy các cấp đánh giá đúng tình hình, có biện pháp giải quyết những vấn đề phức tạp ở cơ sở và giúp cơ sở có biện pháp khắc phục những yếu kém, tồn tại; giúp cơ sở đảng sửa đổi, bổ sung kịp thời Quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT, xem xét, làm rõ các vụ việc, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên có vi phạm khuyết điểm.

Năm 2018, qua kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với Đảng ủy xã Hua Trai, bên cạnh đánh giá những ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong tổ chức, triển khai, quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ xã trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung ở lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân sách, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể. Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu Đảng ủy xã xây dựng phương hướng phát huy những ưu điểm, đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế theo các nội dung: Nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; cập nhật văn bản mới, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý điều hành ngân sách và các nguồn kinh phí của chính quyền xã; phát huy thế mạnh của cơ sở, chỉ đạo nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thực hiện xóa đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã đề ra...

Qua giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW đối với Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với đồng chí Bí thư Chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu Chi bộ và đồng chí Bí thư phát huy những ưu điểm, đề ra các biện pháp khắc phục khuyết điểm như: Tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình và đề xuất giải pháp cụ thể về việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt và công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện; quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, lựa chọn vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các mô hình đột phá đã đăng ký, thường xuyên giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện các nội dung đăng ký và cam kết theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW làm cơ sở cho việc đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm.

Hoạt động của UBKT Huyện ủy Mường La trong việc tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng đã góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, đẩy lùi, hạn chế tệ tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, sự đoàn kết nhất trí, có tác dụng giáo dục và hạn chế những sai phạm, khuyết điểm của các tổ chức đảng, đảng viên; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng ở địa phương.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện luôn đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và nhân dân trong huyện nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng từ 627,2 tỷ đồng năm 2015 lên 980,5 tỷ đồng năm 2020, bình quân 9,3%/năm; trong đó, thu ngân sách trên địa bàn đạt 133 tỷ đồng, bình quân tăng 11%/năm, vượt 18% so với chỉ tiêu Nghị quyết, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội trước 1 năm. Cùng với đó, an sinh xã hội của nhân dân được bảo đảm; an ninh trật tự được giữ vững, đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 27,3% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều (giảm gần 4.000 hộ, bình quân 5-6%/năm)./.

Nhà máy Thủy điện Sơn La tại xã Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La.

Trọng Đức