Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

10/08/2018 | 16:58 PM

Xem với cỡ chữ

Cuối tháng 7-2018 vừa qua, Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù các thành viên của Hội đồng đều tham gia nhiều cuộc kiểm tra, giám sát kéo dài nhưng việc thực hiện các chương trình, kế hoạch của Hội đồng đề ra từ đầu năm đều hoàn thành, trong đó bảo đảm tiến độ nghiên cứu các đề tài, đề án. Hội đồng Khoa học đã phối hợp với Vụ Nghiên cứu đôn đốc, hướng dẫn 2 ban chủ nhiệm đề tài năm 2016; đôn đốc 2 ban chủ nhiệm đề tài, đề án năm 2017 bám sát kế hoạch nghiên cứu; kiểm tra tiến độ nghiên cứu các đề án, đề tài làm cơ sở cấp tiếp kinh phí triển khai thực hiện trong năm 2018; đôn đốc 3 Ban chủ nhiệm đề tài năm 2018 triển khai thực hiện đề tài…

Đồng thời, Hội đồng Khoa học đã tham mưu Lãnh đạo Cơ quan UBKT Trung ương chỉ đạo các vụ, đơn vị, đăng ký thực hiện 4 đề tài, đề án năm 2019. Hiện nay, đang đôn đốc các ban chủ nhiệm đề tài, đề án xây dựng đề cương và hoàn thiện bản thuyết minh kèm theo dự trù kinh phí.

Ngoài các hoạt động nghiên cứu nêu trên, Hội đồng Khoa học còn tổ chức tham mưu tham gia ý kiến các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, như: Quy định 109, Quy định 263, Quy định 58 (Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 08-10-2014 về thi hành kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Quy định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58-QĐ/TW ngày 07-5-2007 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế về chế độ kiểm tra giám sát công tác cán bộ)…

Phương hướng 6 tháng cuối năm, Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Chú trọng tiến độ triển khai thực hiện các đề tài, đề án đã đăng ký. Chủ động tích cực trong nghiên cứu xây dựng hệ thống lý luận từ tổng kết thực tiễn các cuộc kiểm tra, giám sát để áp dụng vào thực tiễn công tác ngày càng tốt hơn. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm qua các cuộc kiểm tra, giám sát của các đoàn UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết, kết luận được dư luận xã hội đánh giá cao. Đặc biệt quan tâm đến việc trao đổi để nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đối với các công việc UBKT Trung ương đã thực hiện được trong thời gian vừa qua: Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra cán bộ, công chức và kiểm tra tổ chức đảng trong các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước, nhất là những doanh nghiệp đặc biệt; kiểm tra lực lượng vũ trang quy mô, đạt được kết quả cao; kiểm tra những ngành phức tạp, chuyên môn sâu như ngành ngân hàng...

Bên cạnh đó, phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia tổ chức Hội thảo Khoa học với Chủ đề: “Phát hiện và xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên qua báo chí”. Tổ chức tọa đàm khoa học chủ đề: “Những vấn đề các đoàn kiểm tra, giám sát rút ra qua công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay”. Nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học. Tập trung nghiên cứu những nội dung liên quan đến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và Đề án “Xây dựng Quy định trách nhiệm, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát”. Tăng cường tuyên truyền hoạt động nghiên cứu, quản lý khoa học./.

ThS. Hà Công Nghĩa

                      (Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu,Cơ quan UBKT Trung ương)