Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của 12 UBKT tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ

07/01/2019 | 19:01 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 7-1-2018, tại tỉnh Hà Nam, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và bình xét, chấm điểm thi đua năm 2018 của 12 UBKT tỉnh ủy, thành ủy khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Các đồng chí: Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương; đại diện thường trực UBKT và lãnh đạo văn phòng cơ quan UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực.

Đồng chí Tô Quang Thu phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2018, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã kịp thời tham mưu giúp cấp ủy quán triệt, triển khai nhiều văn bản quy định về một số vấn đề mới trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phát huy dân chủ, quyền và lợi ích chính đáng của đảng viên; đồng thời xác định trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên khi thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao; tích cực, chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát có những đổi mới, hiệu quả trong phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm. Nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được tăng cường (tăng 11% so với năm 2017); nhiều UBKT cấp tỉnh, thành ủy đã kiểm tra tài chính cơ quan cấp ủy cùng cấp; việc thi hành kỷ luật chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan; việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng bảo đảm tính công minh, chính xác, kịp thời.

Cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục quan tâm xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra; một số đơn vị đã có chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ kiểm tra cấp cơ sở; công tác tuyên truyền được chú trọng.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chia sẻ kinh nghiệm những việc đã làm tốt tại địa phương mình, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiến nghị với Trung ương một số vấn đề nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Về công tác thi đua, căn cứ Hướng dẫn chấm điểm thi đua của UBKT Trung ương, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã tự chấm điểm thi đua; Vụ Địa phương III, Cơ quan UBKT Trung ương căn cứ vào kết quả công tác của 12 cơ quan UBKT tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực cũng đã chấm điểm thi đua đối với các đơn vị. Việc chấm điểm thi đua hằng năm phục vụ cho công tác bình xét thi đua nhiệm kỳ hoặc đột xuất của Ngành.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Quang Thu đề nghị: Năm 2019, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; trước hết là kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình của tỉnh ủy, thành ủy; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XII, nhất là nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2019 bảo đảm toàn diện các nhiệm vụ; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, quy định của Bộ Chính trị về xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm; về trách nhiệm, thẩm quyền của UBKT trong phòng, chống tham nhũng. 

Cùng với đó, UBKT các cấp triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, việc thực thi quyền hạn ở những lĩnh vực và đối tượng cán bộ, đảng viên dễ tha hóa quyền lực…

Trọng Đức