Tổ chức Tọa đàm "Sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng"

11/03/2019 | 15:20 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 11-3-2019, tại Đà Nẵng, UBKT Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm "Sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng". Đồng chí Cao Văn Thống, Uỷ viên UBKT Trung ương chủ trì buổi Tọa đàm. Tham dự có các đồng chí đại diện: Lãnh đạo Vụ Địa phương V, Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tổ chức, Văn phòng Thành ủy; Ban Nội chính, Tòa án nhân dân, Thanh tra, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính; Quận ủy Sơn Trà, Cẩm Lệ, Huyện ủy Hòa Vang; các đồng chí Ủy viên UBKT Thành ủy Đà Nẵng,...

Đồng chí Cao Văn Thống phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Cao Văn Thống nêu rõ: Hiện nay, công tác phòng, chống tham nhũng đang được Đảng và nhân dân hết sức quan tâm. Đảng ta xác định công cuộc phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp và lâu dài. Trong đó, sự lãnh đạo của Đảng luôn đóng vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thành công hay thất bại. Từ sau Đại hội XII của Đảng, công cuộc phòng, chống tham nhũng ở nước ta có bước tiến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Nhiều cấp ủy đã thực hiện quyết liệt, quán triệt nguyên tắc: Không có vùng cấm, vùng trống, bất kỳ ai tham nhũng đều phải bị xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Để có căn cứ thực tiễn cho việc nghiên cứu Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước: “Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm đề tài, UBKT Trung ương tiến hành khảo sát vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng tại một số tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, UBKT Trung ương tổ chức Tọa đàm với mục đích nhận được nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, khách quan của các đại biểu để góp phần vào thực hiện thành công Đề tài và tiếp thu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đại diện Thành ủy Đà Nẵng cũng đã nêu rõ ý kiến tại buổi Toạ đàm: Trong những năm qua, công tác lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát trong phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả. Cụ thể, việc thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát thực thi chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; công tác tổ chức - cán bộ; vai trò người đứng đầu thường xuyên quan tâm, triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả. Tuy nhiên, một số cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu nhận thức chưa đầy đủ, chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống tham nhũng, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và các chế độ công khai, minh bạch trong công tác. Một số cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội còn sơ hở, dễ bị lợi dụng cho tham nhũng, nhất là cơ chế giám sát trong một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, như: Đấu thầu, đấu giá, xây dựng cơ bản...

Tham luận tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về cơ sở lý luận và thực tiễn, làm rõ, kiến nghị, đề xuất những vấn đề trong lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, như: Việc thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức và công khai theo quy định trước khi đề bạt, bổ nhiệm theo quy định tại Nghị định 78 của của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập thực hiện còn lúng túng, Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện; sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định về công khai minh bạch các hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, đất đai, tài chính, ngân sách quốc gia chống lợi ích nhóm chi phối gắn với cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, nhằm phát huy tính ưu việt của chế độ ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến việc phát hiện, xử lý tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng; khen thưởng và bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Cần chỉ đạo thực hiện đúng quy định đối với việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức (hiện nay chỉ mới dừng lại ở tự giác kê khai, chưa có quy định cụ thể về nghĩa vụ chứng minh tài sản của người có chức vụ, quyền hạn khi ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm; việc công khai bản kê khai tài sản mới chỉ thực hiện ở đơn vị, chưa công khai rộng rãi)... Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng nêu thực trạng: Nơi nào có quyền, có tiền thì thường xảy ra tham nhũng, nên phải có cơ chế, thể chế hoàn chỉnh, chặt chẽ để kiểm soát hiệu quả; xử lý tham nhũng nghiêm minh, công bằng, tạo sự răn đe, giáo dục; kê khai tài sản phải rõ thời gian và giải trình hợp lý; nâng cao trách nhiệm trong thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong phòng, chống tham nhũng...

Kết luận Tọa đàm, đồng chí Cao Văn Thống ghi nhận và tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện Đề tài “Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”. Qua đó, góp phần nghiên cứu để đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam./.

Tin, ảnh: Lương Đức