Tỉnh ủy Vĩnh Long tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Quy định số 30-QĐ/TW

23/10/2020 | 14:27 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 23/10, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương VII, Cơ quan UBKT Trung ương; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát; đại diện thường trực cấp ủy, thường trực UBKT cấp huyện...

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long có 11 đảng bộ trực thuộc, với 465 tổ chức cơ sở đảng và gần 43 nghìn đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị; chỉ đạo cấp ủy trực thuộc, UBKT các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình để tổ chức thực hiện; ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ có sự chuyển biến rõ nét; nội dung có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm... Qua đó đã góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.296 tổ chức đảng và 2.359 đảng viên (có 917 cấp ủy viên); kết luận 68 tổ chức đảng và 93 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 19 đảng viên. Giám sát chuyên đề 1.064 tổ chức đảng và 1.544 đảng viên (có 658 cấp ủy viên); chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật 7 đảng viên...

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 735 tổ chức đảng và 1.030 đảng viên (có 505 cấp ủy viên); kết luận 177 tổ chức đảng và 340 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 114 đảng viên. Kiểm tra 1.323 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kết luận 199 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nội dung kiểm tra. Kiểm tra 304 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật đảng; kết luận 31 tổ chức đảng còn hạn chế trong công tác thi hành kỷ luật. Kiểm tra 145 tổ chức đảng về thu chi ngân sách, kết luận 24 tổ chức đảng có vi phạm với số tiền gần 2,5 tỷ đồng, xử lý kỷ luật 15 đảng viên có liên quan. Kiểm tra 1.978 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý sử dụng đảng phí; kết luận 110 tổ chức có vi phạm với số tiền hơn 863 triệu đồng. Giám sát chuyên đề 1.156 tổ chức đảng và 1.018 đảng viên; kết luận 154 tổ chức đảng 171 đảng viên và còn hạn chế, khuyết điểm, phải chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên. Giải quyết tố cáo 3 tổ chức đảng và 117 đảng viên (có 98 cấp ủy viên), phải thi hành kỷ luật 26 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với 10 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật luật 9 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 6, cảnh cáo 3 trường hợp; thi hành kỷ luật 661 đảng viên (có 191 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 324, cảnh cáo 209, cách chức 43 và khai trừ ra khỏi Đảng 85 trường hợp. 

Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức, hành động của cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của cấp ủy, UBKT bám sát tình hình của địa phương, đơn vị và triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Cấp ủy các cấp kịp thời ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp, các văn bản thuộc thẩm quyền của từng cấp; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT từ tỉnh đến cơ sở; công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra được chú trọng. UBKT các cấp trong Đảng bộ đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện những thiếu sót trong lãnh đạo và những quy định không còn phù hợp, đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi.       

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận vào các nội dung: Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cũng như thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu cấp ủy, các ban xây dựng Đảng; thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan có liên quan; công tác giải quyết tổ cáo và khiếu nại kỷ luật đảng; những vấn đề trọng tâm trong thực hiện công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; công tác giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại... Các đại biểu dự hội nghị cũng đã kiến nghị tỉnh và Trung ương về tổ chức, biên chế của UBKT và cơ quan UBKT cấp huyện, cấp xã; chính, sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ Ngành Kiểm tra Đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, tạo nguồn cán bộ kiểm tra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long đã biểu dương những kết quả quan trọng mà các cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Định hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Bùi Văn Nghiêm đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: Tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, cũng như của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. UBKT các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện hiệu lực, hiệu quả toàn diện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm. Thường xuyên quan tâm kiện toàn nhân sự, tổ chức, bộ máy UBKT, cơ quan UBKT các cấp;... tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đáp ứng kịp thời nhu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới. 

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen Ban Thường vụ Tỉnh ủy  tặng 6 đơn vị tiêu biểu xuất sắc nhiệm kỳ 2015-2020.

* Trước giờ khai mạc Hội nghị, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã phát động cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quyên góp tiền, các vật dụng cần thiết để ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung đang bị thiên tai. Trước mắt, tỉnh Vĩnh Long trích từ Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh ủng hộ 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là các tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất, mỗi tỉnh 200 triệu đồng. Các đại biểu dự Hội nghị đã quyên góp tiền ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung.

Hải Hà