Thông báo nhanh kết quả Hội Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

22/05/2018 | 16:37 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 22-5-2018, Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tới đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhân quán triệt các Nghị quyết.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm cầu Đà Nẵng

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Ủy viên UBKT Trung ương, quán triệt một số nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết đã được Hội nghị Trung ương 7 khóa XII thông qua, gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Nhân cũng đã quán triệt nội dung chính yếu của báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017.

Hội nghị đã giúp đảng viên Đảng bộ Cơ quan nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, góp phần tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết vào cuộc sống.

Tống Văn