Sóc Trăng tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

13/02/2019 | 14:13 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 12-2-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí: Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2018, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng thời, tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 31 của Tỉnh ủy về phát triển giao thông - vận tải. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng những ưu điểm, chỉ ra những mặt hạn chế, nguyên nhân; đồng thời, định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để các địa phương, đơn vị được kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy ưu điểm, tháo gỡ khó khăn, khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã kiểm tra 537 đảng viên và 764 tổ chức đảng,  kết luận 6 đảng viên và 18 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 đảng viên; giám sát chuyên đề 520 đảng viên và 407 tổ chức đảng, qua giám sát phát hiện 7 đảng viên và 26 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, đã chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; những điều đảng viên không được làm...

Qua kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy nhận thức và nghiêm túc triển khai, quán triệt và chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; đồng thời, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định của Điều lệ Đảng.

Ban thường vụ huyện ủy và đảng ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 3 tổ chức đảng (tăng 1 tổ chức so với năm 2017); cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 116 đảng viên vi phạm. Ngoài ra, xóa tên, đưa ra khỏi Đảng 240 đảng viên (tăng 109 đảng viên so với năm 2017); đình chỉ sinh hoạt đảng 2 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời thống nhất định hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Theo đó, cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và tham mưu, thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của cấp ủy năm 2019. Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của UBKT, nhất là tiếp tục tăng cường công tác giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát và kiểm điểm tự phê bình, phê bình cuối năm. Xử lý, tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Triển khai thực hiện Đề án tổng thể của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Cơ quan UBKT Tỉnh ủy. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT các cấp. Tăng cường công tác tuyên truyền kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhằm đấu tranh ngăn chặn, giáo dục, răn đe các hành vi vi phạm, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Sum đã đánh giá cao vai trò tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và biểu dương UBKT các cấp đã làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy giao và nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định. Thống nhất với định hướng công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, đồng chí đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và quy định về nêu gương. Triển khai toàn diện nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Đảng, tăng cường kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề. Cán bộ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ không ngần ngại, nể nang, né tránh. UBKT các cấp phải đổi mới phương pháp công tác kiểm tra, giám sát; tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; công khai kịp thời, đúng thời gian về kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật./.

(Theo baosoctrang.org.vn)