Quảng Ngãi: Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

13/06/2019 | 14:24 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu năm 2019 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh kiểm tra 215 tổ chức đảng, 240 đảng viên (có 122 cấp ủy viên); giám sát 154 tổ chức đảng, 235 đảng viên (có 79 cấp ủy viên); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp.

UBKT các cấp kiểm tra 13 tổ chức đảng, 51 đảng viên (có 28 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 12 đảng viên; kiểm tra 153 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 44 tổ chức đảng, 49 đảng viên (có 24 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo 2 đảng viên là cấp ủy viên và khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp; kiểm tra 10 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 119 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện số tiền sai phạm 100.584.800 đồng.

Cùng thời gian trên, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 tổ chức đảng và 85 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 56, cảnh cáo 19, cách chức 7 và khai trừ 3 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện quy chế làm việc; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; đầu tư, xây dựng cơ bản; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cố ý làm trái...

Lương Đức