Quảng Ngãi: Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

20/09/2019 | 10:45 AM

Xem với cỡ chữ

Trong 9 tháng đầu năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 229 tổ chức đảng, 278 đảng viên (có 115 cấp ủy viên); giám sát 186 tổ chức đảng, 256 đảng viên (có 97 cấp ủy viên); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp.

UBKT các cấp đã kiểm tra 19 tổ chức đảng, 63 đảng viên (có 33 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 23 đảng viên. Kiểm tra 172 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 55 tổ chức đảng, 63 đảng viên (có 45 cấp ủy viên). Giải quyết tố cáo 2 đảng viên là cấp ủy viên và khiếu nại kỷ luật đảng 2 trường hợp. Kiểm tra 17 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 134 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý số tiền sai phạm hơn 80 triệu đồng.

Qua kiểm tra, giám sát, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng (bằng hình thức khiển trách) và 97 đảng viên (khiển trách 61, cảnh cáo 25, cách chức 8 và khai trừ ra khỏi Đảng 3 trường hợp). Nội dung vi phạm chủ yếu: Nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện quy chế làm việc; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; cố ý làm trái; đầu tư, xây dựng cơ bản; đất đai, tài nguyên, khoáng sản...

Lương Đức