Quảng Nam chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng

15/10/2019 | 13:33 PM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 31-7-2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU và Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng và cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 35-của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã chỉ đạo và yêu cầu các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, đặc biệt lưu ý phương châm: “Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”; “phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương”; “coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu”; “bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực”. Bên cạnh những yêu cầu trên, các cấp ủy đảng và tổ chức đảng tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên; bảo đảm chất lượng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ địa phương, đơn vị; quan tâm chuẩn bị kỹ và thực hiện đúng quy định, nguyên tắc của Đảng về nhân sự, đặc biệt là nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt chặt chẽ yêu cầu chất lượng, số lượng và cơ cấu nhân sự hợp lý; tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực công tác cũng như uy tín với tổ chức và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Đảng bộ địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự và bầu cử thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; gắn chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp cũng như Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; chú trọng và phát hiện nhân tố mới, là người có đức, có tài, uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số...

Liên quan đến công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử nhằm chuẩn bị một bước nhân sự bảo đảm chất lượng, yêu cầu tại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các năm tiếp theo, từ năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Chỉ thị số 28 chỉ đạo và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị trong tỉnh quán triệt, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ về thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử. Trong đó, đối với cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị là phải quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận 42, ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Quy định 98 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Quy định 105, 126 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và một số vấn đề quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng... gắn với công tác rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh cán bộ gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao; thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, đồng thời chỉ đạo tự kiểm tra, xử lý các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng với tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thẩm quyền từ tháng 6-2012 đến nay; chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm (nếu có) trong công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũng có những chỉ đạo cụ thể đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh các nhiệm vụ cụ thể theo trách nhiệm được giao đối với công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Lương Đức