Quảng Bình: Qua kiểm tra, giám sát phát hiện sai phạm hàng chục tỷ đồng tiền ngân sách

22/11/2019 | 13:38 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra 2.247 tổ chức đảng và 6.690 đảng viên; giám sát 1.490 tổ chức đảng 5.854 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 47 tổ chức đảng, 68 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 đảng viên; phát hiện số tiền sai phạm hơn 13,7 tỷ đồng, đã thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ đồng; đề nghị các đơn vị giảm trừ khi nghiệm thu, quyết toán công trình hơn 45,3 tỷ đồng, điều chỉnh giá trị dự toán, giá trị hợp đồng hơn 2,3 tỷ đồng.

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 71 tổ chức đảng và 236 đảng viên (165 cấp ủy viên); kết luận 39 tổ chức đảng và 183 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 94 đảng viên. Kiểm tra 1.737 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Giám sát 1.189 tổ chức đảng và 2.003 đảng viên. Kiểm tra 94 tổ chức đảng về quản lý, sử dụng ngân sách Đảng 1.267 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. UBKT các cấp đã giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 5 đảng viên; giải quyết tố cáo 5 tổ chức đảng104 đảng viên (có 77 cấp ủy viên), kết luận vi phạm phải thi hành kỷ luật 18 đảng viên.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra 5 tổ chức đảng, 6 đảng viên; UBKT Tỉnh ủy giám sát 66 đảng viên (có 25 đảng viên là người đứng đầu, 41 đảng viên là cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị). Qua đó, đã kịp thời phát hiện những khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên để tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo kiểm tra, làm rõ, xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng, công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng thời gian trên, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng (khiển trách 8, cảnh cáo 4 tổ chức đảng) và thi hành kỷ luật 1.515 đảng viên (có 373 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 1.193, cảnh cáo 217, cách chức 40, khai trừ ra khỏi Đảng 65 trường hợp./.

Lương Đức