Quảng Bình qua kiểm tra, giám sát chấn chỉnh vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên

13/08/2020 | 15:34 PM

Xem với cỡ chữ

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trong đó có nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, trong đó UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa với 17 cuộc kiểm tra và 13 cuộc giám sát. Nội dung tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; một số lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, như quản lý đầu tư xây dựng, đất đai; các chương trình, dự án; thực hiện các chính sách xã hội; công tác cán bộ…

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp kiểm tra 2.356 tổ chức đảng và 6.837 đảng viên; kết luận 48 tổ chức đảng, 71 đảng viên khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 7 đảng viên; phát hiện số tiền sai phạm hơn 12,7 tỷ đồng, trong đó yêu cầu nộp vào ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ đồng, giảm trừ khi thanh, quyết toán hơn 5,3 tỷ đồng, điều chỉnh giảm dự toán khi nghiệm thu hơn 2,3 tỷ đồng. Giám sát 1.565 tổ chức đảng và 6.031 đảng viên; qua đó, đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, yêu cầu thực hiện nghiêm túc, kịp thời sửa chữa, chấn chỉnh, khắc phục khuyết điểm.

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 75 tổ chức đảng và 251 đảng viên (170 cấp ủy viên); kết luận 42 tổ chức đảng và 199 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng 101 đảng viên. Qua kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã phát hiện số tiền sai phạm hơn 8,2 tỷ đồng, đề nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước 1,6 tỷ đồng; giảm trừ, điều chỉnh giá trị dự toán, giá trị hợp đồng hơn 336 triệu đồng; chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra của Công an tỉnh để điều tra, làm rõ số tiền sai phạm hơn 6,2 tỷ đồng. Qua kiểm tra tài chính, UBKT Tỉnh ủy phát hiện số tiền sai phạm gần 230 triệu đồng, đề nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 97 triệu đồng, giảm trừ khi nghiệm thu thanh toán hơn 132 triệu đồng.

Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng (khiển trách 8, cảnh cáo 4) và 1.647 đảng viên (có 382 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 1.301, cảnh cáo 228, cách chức 42, khai trừ 76 đảng viên.

Qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong phòng, chống tham nhũng của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình còn những tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ và thật sự coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. So với yêu cầu thực tế về phòng, chống tham nhũng và trách nhiệm của UBKT thì việc kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng yêu cầu. Số vụ, việc tham nhũng được phát hiện qua hoạt động của UBKT còn ít; có vụ việc vi phạm nghiêm trọng nhưng sau một thời gian dài mới được phát hiện để kiểm tra, tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn hạn chế. Một số UBKT tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát còn dàn trải, chưa tập trung vào những nội dung trọng tâm, lĩnh vực phức tạp, dễ phát sinh sai phạm, những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm; chưa tập trung vào cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng…

Lương Đức