Quận ủy Lê Chân (Hải Phòng): Tập trung kiểm tra tổ chức đảng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

22/07/2019 | 14:27 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp quận Lê Chân (Hải Phòng) đã kiểm tra 16 tổ chức đảng, 39 đảng viên; giám sảt 14 tổ chức đảng và 50 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện quy chế làm việc; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; quy chế dân chủ cơ sở... Đối với đảng viên là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện: Quy chế làm việc; giữ gìn đoàn kết nội bộ; chức trách nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công, đầu tư công...   

UBKT các cấp giám sát 67 tổ chức đảng và 128 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 20 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng 10 tổ chức đảng…

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng nội bộ đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.   

Hải Hà