Phát huy trang sử vàng truyền thống trong thời kỳ mới

06/02/2018 | 07:51 AM

Xem với cỡ chữ

Trong suốt chặng đường 70 năm qua, nhất là những năm đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đội ngũ những người làm công tác kiểm tra của Đảng không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò lãnh đạo, đưa đất nước đi lên.

Năm 2018 - Năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cũng là năm Ngành Kiểm tra Đảng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống 16-10 (1948-2018). Trong suốt chặng đường 70 năm qua, nhất là những năm đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đội ngũ những người làm công tác kiểm tra của Đảng không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò lãnh đạo, đưa đất nước đi lên.

Lịch sử phát triển của Ngành Kiểm tra Đảng luôn gắn liền với truyền thống vẻ vang của Đảng. Trong suốt chặng đường phát triển, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng và mỗi đảng viên. Phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”. Những năm qua, các thế hệ cán bộ kiểm tra đã không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng giao, tô thắm thêm lá cờ truyền thống. Từ những ngày đầu thành lập cơ quan chuyên trách có ba đồng chí; đến nay, đội ngũ cán bộ kiểm tra lớn mạnh với hàng nghìn cán bộ kiểm tra các cấp; trình độ văn hóa, lý luận chính trị, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Tổ chức bộ máy kiểm tra hình thành một hệ thống từ Trung ương đến cơ sở. Nhận thức của các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát ngày càng sâu sắc hơn. Đó là những tiền đề quan trọng để Ngành Kiểm tra Đảng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cao cả Đảng giao.

Phát huy trang sử vàng truyền thống, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, đội ngũ cán bộ kiểm tra từ Trung ương đến cơ sở tích cực triển khai thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong đó đặc biệt quan trọng là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, cán bộ kiểm tra luôn tận tụy với công việc, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng và bộ máy Nhà nước. Với những thành tích đã đạt được, những năm qua nhiều tập thể, cá nhân trong Ngành vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Nhìn lại chặng đường đã qua, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra vinh dự, tự hào về những thành tích đã đạt được. Tuy nhiên trước công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cùng với công tác phòng chống tham nhũng đang đi vào chiều sâu đang đặt ra yêu cầu cao hơn cho những người làm công tác kiểm tra. Trung thành với Đảng, không thỏa mãn với kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát cần phải làm kịp thời hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Do đó, đội ngũ làm công tác kiểm tra tiếp tục phấn đấu vươn lên, tích cực học tập, rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ. Cùng với toàn Đảng, toàn dân; cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra Đảng tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh, lãnh đạo đưa sự nghiệp đổi mới đến thành công./.   

TẠP CHÍ KIỂM TRA