Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học “Cơ chế kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên tại cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và doanh nghiệp nhà nước”

14/10/2019 | 15:35 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 14-10-2019, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học “Cơ chế kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên tại cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và doanh nghiệp nhà nước” do đồng chí Trịnh Minh Thạo, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Cơ quan UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm.

TS. Tô Quang Thu phát biểu tại Hội nghị.

TS. Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Dự Hội nghị các đồng chí: Đại diện Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; đại diện các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương…

Đồng chí Trịnh Minh Thạo báo cáo tóm tắt Đề tài.

Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chỉ rõ: “DNNN là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, dẫn dắt, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế” và yêu cầu: “Khẩn trương thành lập một cơ quan chuyên trách của Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN; tổ chức phê duyệt và giám sát việc thực hiện các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành; lãnh đạo công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thực tiễn những năm qua cho thấy, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên tại cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và đảng viên, người đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp chưa được cấp ủy đảng các cấp quan tâm đúng mức. Các quy định về vấn đề này còn tản mạn, chưa có tính hệ thống, kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng còn khiêm tốn, chất lượng, hiệu quả chưa cao, tính lan tỏa và răn đe, giáo dục chưa nhiều.

Đ triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, phát huy sự lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng tại cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước; lựa chọn, giới thiệu cán bộ đảng viên xuất sắc có trình độ quản trị cao, có năng lực quyết định hiệu quả sản xuất kinh doanh tham gia vị trí lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp cũng như đổi mới, hoàn thiện cơ chế về kiểm tra, giám sát đối với những tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị này là vấn đề vô cùng quan trọng, quyết định đến vai trò “chủ đạo” và tính hiệu quả của kinh tế nhà nước, DNNN. Từ những yêu cầu của thực tiễn khách quan đó, với vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Đảng, việc lựa chọn Đề tài nghiên cứu Cơ chế kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên tại cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và DNNN có ý nghĩa cả về lý luận thực tiễn trong tình hình hiện nay.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài có giá trị thực tiễn cao, đã làm rõ được những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về cơ chế kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên tại cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và DNNN. Đồng thời đề nghị hoàn thiện và làm rõ một số nội dung nghiên cứu của Đề tài.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Tô Quang Thu đánh giá Đề tài cơ bản đã hoàn thành nội dung nghiên cứu theo yêu cầu đề ra; đưa ra được những luận cứ khoa học về cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và DNNN thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên đối với các cơ quan, đơn vị này. Kết quả nghiên cứu góp phần tạo cơ sở để sửa đổi, hoàn thiện quy trình kiểm tra, giám sát tại cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước cũng như DNNN. Đồng chí đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện, nâng cao chất lượng Đề tài.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu, đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài đạt yêu cầu.

Trọng Đức