Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Giải pháp kiểm soát quyền lực của người đứng đầu”

26/11/2020 | 14:16 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 26-11, Hội đồng khoa học Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Giải pháp kiểm soát quyền lực của người đứng đầu” do đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nguyên Ủy viên UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm. Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan UBKT Trung ương là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Dự buổi nghiệm thu có đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên UBKT Trung ương, Uỷ viên Hội đồng khoa học Cơ quan; các nhà khoa học; các đồng chí thành viên Hội đồng nghiệm thu.

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Mục tiêu của Đề tài là trên cơ sở nhận diện rõ việc kiểm soát quyền lực của người đứng đầu; đánh giá thực trạng và nguyên nhân; đúc kết kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra để đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm kiểm soát quyền lực của người đứng đầu ở nước ta giai đoạn hiện nay.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá sự cần thiết, những kết quả đạt được và tham gia ý kiến đóng góp hoàn thiện Đề tài. Các ý kiến phát biểu nhận định Đề tài mang tính cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, được thực hiện công phu, nghiêm túc, không trùng lặp với các công trình nghiên cứu đã được công bố. Kết cấu đề cương nghiên cứu hợp lý, xác định rõ mục tiêu và các nhiệm vụ; đồng thời đề xuất, kiến nghị được giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị các cấp trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, Ban Chủ nhiệm đề tài cần phân tích, làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến chủ thể, đối tượng kiểm soát quyền lực người đứng đầu; mối quan hệ giữa kiểm soát với kiểm tra, giám sát; sự thống nhất giữa thực trạng và giải pháp...

Hội đồng khoa học Cơ quan UBKT Trung ương đánh giá Đề tài đạt yêu cầu, đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu tối đa ý kiến góp ý tại Hội nghị, hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nghiệm thu, chính thức thống nhất thông qua.

Minh Ngọc