Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng với kiểm soát quyền lực ở nước ta theo tinh thần Đại hội XII của Đảng”

07/06/2018 | 14:48 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 7-6-2018, UBKT Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng với kiểm soát quyền lực ở nước ta theo tinh thần Đại hội XII của Đảng” do đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm. TS. Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Quảng cảnh buổi nghiệm thu.

Tham dự buổi nghiệm thu có các đồng chí: PGS, TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương; đại diện một số ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương cùng các đồng chí thành viên tham gia Đề tài.

Đồng chí Mai Trực báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu.

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài, đồng chí Mai Trực cho biết: Đề tài đã phân tích rõ lý luận và thực tiễn về quyền lực và kiểm soát quyền lực; đánh giá đúng thực trạng việc kiểm soát quyền lực qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng từ nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng đến nay, những vấn đề đặt ra và bài học kinh nghiệm trong; đề xuất quan điểm, phương hướng, mục tiêu, yêu cầu và giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với kiểm soát quyền lực và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu cùng đại biểu tham dự đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài; cho rằng đây là đề tài khó, là vấn đề cốt yếu cần giải quyết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay. Đề tài đã làm rõ mối quan hệ giữa công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luất đảng với công tác kiểm soát quyền lực; là vấn đề đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; nhiều giải pháp kiểm soát quyền lực tập trung vào phòng, chống sự tha hóa quyền lực, tham nhũng, “lợi ích nhóm” đưa ra có tính tính khả thi, có giá trị cao trong thực tiễn…

Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu, đánh giá kết quả nghiên cứu Đề tài đạt yêu cầu.

 

Đồng chí Tô Quang Thu phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, TS Tô Quang Thu yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đề tài, tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để hoàn thiện Đề tài.

Tống Văn