Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng - Thực trạng và giải pháp”

06/08/2020 | 15:57 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 6-8, Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng - Thực trạng và giải pháp” do đồng chí Phạm Xuân Đảng, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm. Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hiệp phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Đề án “Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng - Thực trạng và giải pháp” gồm 3 phần. Phần 1: Một số vấn đề lý luận và thực trạng về hoạt động tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong phần này, Đề án đã khái quát về lý luận và thực trạng hoạt động tuyên truyền và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Phần 2: Quan điểm và giải pháp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong phần này, Đề án tập trung vào một số vấn đề chính như: Một số vấn đề đặt ra đối với hoạt động tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền về công tác công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; một số nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Phần 3: Kết luận và đề xuất, kiến nghị của Đề án đã chỉ ra thực tiễn hoạt động tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua cho thấy, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trị, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, uy tín của Đảng được củng cố. Đồng thời đề xuất, kiến nghị đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, với các cơ quan có liên quan về hoạt động tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng…

Toàn cảnh Hội nghị.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề án có giá trị thực tiễn cao, đã làm rõ được những vấn đề lý luận nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng thời cũng chỉ ra những những nội dung cần hoàn thiện và làm rõ để Đề án đáp ứng tốt hơn mục đích nghiên cứu.

Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí đánh giá Đề án đạt yêu cầu.

Phương Thúy