Nghiệm thu cấp Bộ Đề tài “Nghiên cứu tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của UBKT các cấp trong việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên”

25/07/2019 | 21:54 PM

Xem với cỡ chữ

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Chủ nhiệm Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu.

Chiều 25-7-2019, Hội đồng Khoa học (HĐKH) các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ (ban Đảng) Đề tài “Nghiên cứu tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của UBKT các cấp trong việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên”, mã số KHBD (2017)-04 do ThS. Phạm Đức Tiến, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm. PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Thực tế đã khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không chỉ là những chức năng lãnh đạo của Đảng mà còn là công cụ đắc lực, quan trọng trong cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhấn mạnh: “Nghiên cứu việc tăng thẩm quền và chế tài xử lý trách nhiệm của UBKT các cấp trong việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên”.

Đề tài nghiên cứu đã tập trung đánh giá đúng thực trạng và chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của UBKT các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên. Dự báo các nhân tố tác động, đề xuất mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, phương hướng, giải pháp tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của UBKT các cấp; từ đó kiến nghị với các cấp có thẩm quyền nhằm tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của UBKT các cấp trong việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá Đề tài có nội dung nghiên cứu khó, mới nhưng đã được đầu tư nghiên cứu nghiêm túc, trách nhiệm. Qua nghiên cứu đã góp phần làm sáng tỏ cả về lý luận và thực tiễn trong việc tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của UBKT các cấp trong việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã được chú ý nhấn mạnh từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII đối với yêu cầu công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đề tài mang tính ứng dụng, có hiệu quả vào thực tiễn cao. Qua nghiên cứu Đề tài, Chủ nhiệm Đề tài cùng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương đã tham mưu giúp UBKT Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10-5-2018 về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong phòng, chống tham nhũng; trình Ban Bí thư ban hành Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18-6-2019 về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng...

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đã tích cực tham gia đóng góp với Chủ nhiệm Đề tài về một số vấn đề liên quan đến kết cấu, nội dung nghiên cứu, các giải pháp, kiến nghị, đề xuất... Hội đồng đã thống nhất Đề tài đủ điều kiện nghiệm thu và đạt loại khá.

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Chủ nhiệm Đề tài đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện Đề tài theo yêu cầu. Trong quá trình thực hiện và hoàn thành Đề tài, đồng chí cho rằng có nhiều vấn đề đặt ra cần được tiếp tục nghiên cứu, và từ kết quả nghiên cứu khoa học có thể tham mưu giúp UBKT Trung ương ban hành nhiều văn bản trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, qua đó giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả, vị trí và vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình hiện nay.

Thu Hoài