Nghiệm thu cấp bộ Đề tài “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng với kiểm soát quyền lực ở nước ta theo tinh thần Đại hội XII của Đảng”

11/01/2019 | 21:11 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 11-1-2019, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ (ban Đảng) Đề tài “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng với kiểm soát quyền lực ở nước ta theo tinh thần Đại hội XII của Đảng”, mã số KHBĐ (2016)-21 do đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm.

Thành viên Hội đồng nghiệm thu Đề tài gồm có các đồng chí: PGS. TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng; TS Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên UBKT Trung ương, Ủy viên Hội đồng; các đồng chí thuộc các cơ quan Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương là thành viên.

Đồng chí Mai Trực, Chủ nhiệm Đề tài trình bày báo cáo nghiệm thu.

Thực tiễn cho thấy, thời gian qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã có những đóng góp tích cực vào việc kiểm soát quyền lực ở nước ta, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho tha hóa quyền lực, nhất là lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực… vẫn có điều kiện tiếp tục phát triển. Vì vậy việc nghiên cứu Đề tài: “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng với kiểm soát quyền lực ở nước ta theo tinh thần Đại học XII của Đảng” là một yêu cầu cấp thiết, nhằm góp phần đưa ra các giải pháp kiểm soát quyền lực ở nước ta thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đề tài đã cụ thể hóa một số nội dung của Nghị quyết Đại hội XII ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với vấn đề kiểm soát quyền lực ở nước ta hiện nay.

Kết cấu của Đề tài gồm 3 chương tập trung vào các vấn đề sau:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận thực tiễn về kiểm soát quyền lực thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Chương 2: Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với quyển soát quyền lực ở nước ta và những vấn đề đặt ra; Chương 3: Quan điểm, phương hướng, mục tiêu, yêu cầu và một số giải pháp kiểm soát quyền lực thông ta công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đến năm 2010 và giai đoạn 2021-2030.

Trên cơ sở dự báo tình hình tác động ảnh hưởng đến kiểm soát quyền lực ở nước ta thời gian tới, Đề tài đã trình bày rõ quan điểm, mục tiêu, phương hướng đối với vấn đề quan trọng này. Từ đó đề xuất các nhóm giải pháp quyền lực, tập trung vào giải pháp phòng, chống sự tha hóa quyền lực, tham nhũng, “lợi ích nhóm” qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; nhóm giải pháp phòng ngừa sự tha hóa quyền lực, tham nhũng “lợi ích nhóm”; nhóm giải pháp phát hiện và xử lý hành vi tha hóa, quyền lực, tham nhũng, “lợi ích nhóm”...

Đề tài đã đề xuất nhiều ý kiến quan trọng với các cấp: Đại hội Đảng toàn quốc đã đề xuất 5 vấn đề; với Ban Chấp hành Trung ương đề xuất 4 vấn đề; với Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề xuất 22 vấn đề; với Quốc hội, Chính phủ đề xuất 11 vấn đề liên quan đến việc kiểm soát quyền lực. Trong quá trình nghiên cứu, có những ý kiến đã được chấp nhận hoàn thiện thành đề án ban hành thực hiện ngay trog thực tiễn như: Quy định số 01-QĐ/TW, ngày 10-5-2018 của Bộ Chính trị về Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng; đang triển khai sửa đổi, bổ sung quy chế và chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ…

Sau khi nghe đồng chí Chủ nhiệm đề tài trình bày, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều cho rằng đây là vấn đề mới, rất nhạy cảm, phức tạp và khó, đặc biệt trong thời gian gần đây, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng với kiểm soát quyền lực ở nước ta đã phát huy vai trò, tác dụng song vẫn cần được tiếp tục quan tâm và tăng cường hơn. Hội đồng nghiệm thu đã thông báo tổng số điểm trung bình là 91,3/100, kết quả thống nhất đánh giá xếp loại Đề tài đạt loại xuất sắc.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề tài, đồng chí Mai Trực đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp phản biện của Hội đồng nghiệm thu tiếp tục hoàn thiện trước khi xã hội hóa kết quả nghiên cứu, nhằm nâng cao tính thuyết phục và ứng dụng các kết quả nghiên cứu của Đề tài./.

Phương Thúy