Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

06/08/2020 | 09:59 AM

Xem với cỡ chữ

Ban Chấp hành Đảng bộ E31 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội

Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) hiện có 19 đảng bộ cơ sở và 17 chi bộ cơ sở trực thuộc. Là Đảng bộ thuộc đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, đóng quân ở các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự trên toàn quốc, số lượng đảng viên đông; vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ có những khó khăn nhất định. Để nâng cao chất lương công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giam sát. Đặc biệt, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước diễn ra, nhất là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nên ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT. Các cuộc kiểm tra, giám sát chú trọng vào các lĩnh vực trọng điểm, nhất là nhiệm vụ liên quan tới công tác đại hội đảng bộ các cấp thuộc Bộ Tư lệnh, như: Việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Thông tri số 01 và Kế hoạch 175 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; tham gia xem xét, thẩm định, xác minh nhân sự cấp ủy, UBKT Đảng ủy và chi bộ cơ sở trực thuộc; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên, tổ chức đảng trước và sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp chủ động làm tốt công tác nắm bắt tình hình, nhất là ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở để kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, tổ chức đảng, sớm ngăn ngừa vi phạm không để xảy ra điểm nóng, phức tạp ở cơ sở. Đảng ủy Bộ Tư lệnh cũng đã lập các đoàn giám sát, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy là Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn; các thành viên là đại diện lãnh đạo Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng, Ủy viên chuyên trách UBKT Đảng ủy Bộ Tư lệnh và cán bộ chuyên môn giám sát trực tiếp công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự phục vụ đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại 36 đảng bộ và chi bộ cơ sở trực thuộc. Cấp ủy các cấp đã  giám sát 300 tổ chức đảng. Các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, tính chất, mức độ tác hại và nguyên nhân vi phạm; đồng thời đề ra giải pháp để đảng viên, tổ chức đảng khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế. Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát đối với 474 tổ chức đảng; thi hành xử lý kỷ luật 33 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 20, cảnh cáo 2, khai trừ 11 trường hợp.

Công tác kiểm tra, gián sát liên quan tới đại hội đảng bộ các cấp được cấp ủy tăng cường lãnh đạo, nên đến nay 100% các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tư lệnh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025. Quá trình tổ chức đại hội đúng theo kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy về số lượng, cơ cấu nhân sự cấp ủy, UBKT các cấp; các đồng chí được bầu vào chức danh bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm UBKT đều bảo đảm đúng theo danh sách nhân sự đã được cấp ủy phê duyệt, với tỷ lệ số phiếu bầu cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ còn một số hạn chế cần khắc phục đó là: Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp trong Đảng bộ K02 còn mỏng, năng lực, trình độ nghiệp vụ chưa sâu; nhiều cán bộ kiểm tra còn phải kiêm nhiệm vị trí, lĩnh vực công tác khác, không có thời gian nghiên cứu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát. Đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên trách ở một số cấp ủy trực thuộc phần lớn chưa qua đào tạo, tập huấn, mà chủ yếu tự học, tự nghiên cứu văn bản, do đó ảnh hưởng tới chất lượng tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát.

Khắc phục những hạn chế nêu trên, thời gian tới, Đảng ủy K02 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện tốt việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo UBKT đảng ủy các cấp, nhất là các đảng bộ cơ sở vừa tổ chức thành công đại hội cần làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa sát với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Chủ động việc tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, tổ chức đảng để phát hiện, ngăn chặn sớm vi phạm không để từ vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, từ vi phạm cá nhân thành vi phạm tập thể.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hiểu sâu, hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Chủ động kiện toàn bộ máy UBKT các cấp, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, nghiệp vụ chuyên môn. Đồng thời, làm tốt việc tham mưu giúp cấp ủy trong xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đạt hiệu lực, hiệu quả./.

Anh Minh