Lai Châu: Công tác kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy lãnh đạo sát tình hình địa phương

11/07/2018 | 13:24 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Lai Châu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương; các đề án, nghị quyết, chương trình trọng điểm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác cán bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp kiểm tra 130 tổ chức đảng và 197 đảng viên; giám sát chuyên đề 57 tổ chức đảng và 116 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 5 tổ chức đảng và 19 đảng viên; kiểm tra việc lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 99 tổ chức đảng; kiểm tra 47 tổ chức đảng về thực hiện việc thi hành kỷ luật trong Đảng... Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã xem xét, kết luận và thi hành kỷ luật 91 đảng viên vi phạm.

Qua công tác kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy nắm rõ tình hình thực tế địa phương, đơn vị và kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế; góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trọng Đức